Michaelisova konštanta

Michaelisova konstanta alebo Michaelisova koncentrace je základní konstantou používanou pri opise kinetiky enzýmovej reakcie. Pomenovaná je podľa nemeckého biochemika Leonora Michaelisa. Označuje sa KM.

Závislosť rýchlosti enzýmovej reakice (V) od koncentrácie substrátu ([S]).

Michaelisova konštanta je definovaná ako taká koncentrácia substrátu, pri ktorej rýchlosť enzýmovej reakcie dosahuje práve polovicu maximálnej rýchlosti:

Vyjadruje sa v jednotkách koncentrácie. Je jedným z členov Michaelisovej–Mentenovej rovnice

Je v podstate mierou afinity medzi enzýmom a substrátom a je disociačnou konštantou pre komplex enzým–substrát (ES):

E + S ↔ ES

Hodnota konštanty je v daných podmienkach (pH, teplota, a pod.) typická pre každú dvojicu enzým – substrát. Vypovedá o kinetických vlastnostiach daného enzýmu:

  • nízka KM naznačuje, že enzým si vžaduje len nízku koncentráciu substrátu na to, aby sa nasýtil a aby reakcia prebiehala maximálnou rýchlosťou a naopak,
  • o substrátoch s nízkou hodnotou KM sa predpokladá, že sú prirodzenými substrátmi daného enzýmu, aj keď to nie je všeobecne platné.

Pozri ajUpraviť