Milan Thurzo (* 10. september 1942, Banská Bystrica) je slovenský antropológ, predseda Slovenskej antropologickej spoločnosti, bývalý riaditeľ Prírodovedného múzea SNM v Bratislave, jeden z mála skutočných znalcov evolúcie človeka na Slovensku, prekladateľ z angličtiny.

Milan Thurzo
slovenský antropológ
Narodenie10. september 1942 (81 rokov)
Banská Bystrica

Životopis upraviť

Raný život upraviť

Jeho matka bola detská lekárka (fizeologička), MUDr. Mária Magdalena Turzová (za slobodna Rosivalová). Jeho otec bol onkológ a vysokoškolský učiteľ, akademik Viliam Turzo sa narodil v Komárne. V čase narodenia Milana pracovali rodičia ako lekári Štátneho sanatória v Starom Smokovci. V roku 1945 sa presťahovali do Bratislavy.

Vzdelanie a tituly upraviť

V roku 1959 zmaturoval na Jedenásťročnej strednej škole Petra Jilemnického v Bratislave. V rokoch 1959 - 1960 absolvoval dva semestre na Chemickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej (odbor potravinárske technológie), potom v rokoch 1961-1965 študoval na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave kombináciu biológia-chémia, kde sa nakoniec špecializoval na antropológia. Od roku 1972 má titul RNDr., od roku 1977 CSc. a od roku 1998 je docentom antropológie.

Hlavná pracovná činnosť upraviť

V roku 1965-1966 pôsobil v Archeologickom ústave SAV v Nitre.

V rokoch 1966-1997 bol vedeckým pracovníkom a vedúcim antropologického oddelenia Slovenského národného múzea v Bratislava, kde organizoval početné antropologické výstavy a rozšíril zbierku antropologických exponátov. V rokoch 1990 - 1991 bol aj zástupcom riaditeľa Slovenského národného múzea a v rokoch 1990-1993 bol aj riaditeľom Prírodovedeckého múzea Slovenského národného múzea v Bratislave.

Bol externým učiteľom paleoantropológie (1991-dodnes), tafonómie (1991-2008), antropológie (1999-2008) a všeobecnej morfológie človeka (2000-dodnes) na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. V rokoch 1997 - 2003 bol vedúcim Katedry antropológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, od roku 2003 dodnes zostáva vysokoškolským učiteľom Katedry antropológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Okrem toho v rokoch 1999- 2008 prednášal na Katedre archeológie Filozofickej fakulty UK antropológiu pre archeológov.

V rokoch 2000-2002 bol vedúcim grantovej úlohy VEGA 1/7206/20: Historické osobnosti Slovenska vo svetle historicko-antropologických, biologických a medicínskych poznatkov: Analýza kostrových pozostatkov rodiny palatína Juraja Thurzu. V rokoch 2004-2006 bol vedúcim grantovej úlohy VEGA 1/1288/04: Ekologické aspekty zdravotného stavu chrupu historických populácií z územia Slovenska.

Redaktorská činnosť upraviť

V rokoch 1982-1997 bol vedeckým redaktorom a zostavovateľom Zborníka SNM – Prírodné vedy. Od roku 1998 dodnes je editorom časopisu Slovenská antropológia (starší názov: Bulletinu Slovenskej antropologickej spoločnosti pri SAV). Od roku 1991 dodnes je členom redakčnej rady časopisu Anthropologie (Brno).

Zahraničné výpravy upraviť

Počas vysokoškolských štúdií si urobil kurz športového potápania. Toto potom aktívne využil pri zbere morských živočíchov na expedíciách v Juhoslávii (1968), Turecku (1969) a Bulharsku (1970). Zo vzdialených výprav stojí za zmienku jeho študijná cesta do Indie (1980).

Predmety záujmu upraviť

Zaoberá sa problematikou fyzickej antropológie, hlavne štúdiom morfologických znakov na kostrách z archeologických vykopávok populácií avarského obdobia na Slovensku.

Ako antropológ spracoval napríklad slovanské pohrebiská Lupka (1966 – 1967), Pobedim (1968), Tvrdošovce (1976 – 1977), avarsko-slovanské pohrebisko Košice-Šebastovce (1969 – 1970, 1977 – 1980), v súčasnosti spolupracuje na výskume včasnostredovekého pohrebiska Borovce (od roku 1986). Spolupracoval aj na antropologickom a paleontologickom výskume Ardovskej jaskyne (1968 – 1970) a na výskume náleziska pliopitekov na Devínskej Kobyle (1981 – 1983). Okrem toho sa zaoberal výskumom príslušníkov šľachtických rodov Thurzovci a Henkelovci na Oravskom hrade (1995 – 2003, 2006 – 2007), niektorých významných predstaviteľov cirkvi , ako aj tafonómiou a paleopatológiou, pričom jeho najobľúbenejšou témou vždy bola evolúcia človeka. Na Slovensku patrí medzi nemnohých skutočných znalcov evolúcie človeka.

Členstvo v organizáciách, radách a komisiách upraviť

Od roku 1966 bol členom Slovenskej antropologickej spoločnosti pri SAV, od roku 1989 bol jej podpredsedom, od roku 2002 doteraz je jej predsedom. Od roku 1995 je aj členom Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV a od roku 1996 je aj členom Slovenskej spoločnosti prekladateľov odbornej literatúry.

Ďalšie členstvá:

 • 1990-1993: podpredseda česko-slovenského výboru ICOM.
 • od roku 1991: člen European Anthropological Association (EAA)
 • 1993-1996: člen správnej rady Nadácie pre výskum mozgu
 • 1993-1996: člen správnej rady nadácie OPPIDUM
 • od roku 1995: člen nadácie LITERA pri Moravskom zemskom múzeu v Brne
 • od roku 1995: člen vedeckej rady Prírodovedného múzea SNM
 • 1999-2005: člen komisie Vedeckej grantovej agentúry Ministerstva školstva a SAV pre biologické a ekologické vedy
 • 1999-2004: člen komisie odbornej a vedeckej literatúry Štátneho fondu kultúry Pro Slovakia
 • 2000-2002: člen pracovnej skupiny Akreditačnej komisie, poradného orgánu vládu SR na posudzovanie vedeckých, umeleckých a vzdelávacích aktivít fakúlt a vysokých škôl v oblasti geologických vied.
 • od roku 2001: člen akreditačnej komisie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pre výskum a vývoj
 • 2002-2006: člen pracovnej skupiny Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády Slovenskej republiky na oblasť vied o živej prírode
 • od roku 2002: expert Agentúry na podporu vedy a techniky

Ocenenia upraviť

Je nositeľom Hrdličkovej medaily Česko-slovenskej antropologickej spoločnosti, Pamätnej medaily Za zásluhy o rozvoj Slovenského národného múzea, Cena Mateja Bela Literárneho fondu Slovenskej republiky za preklad v kategórii prírodných a lekárskych vied (za rok 1995) a Prémie Literárneho fondu za vedecký a odborný preklad v kategórii diel interdisciplinárnej a encyklopedickej povahy (za rok 2001 a 2009).

Dielo upraviť

Od roku 1969 vydal vyše 100 (najmä vedeckých) štúdií a článkov (stav v roku 2012) v zahraničných a domácich časopisoch a ďalej viacero recenzií.

Je tiež autorom viacerých významných kníh a učebných textov, a to najmä:

 • Milióny rokov človeka (1985)
 • Evolúcia človeka (1998)
 • Biológia človeka 2 (2002) - spoluautor
 • Biológia pre gymnáziá 6 (2005 a ďalšie vydania) - spoluautor
 • Základy tafonómie hominidov a iných stavovcov (2005) - spolu s R. Beňušom
 • Historické hraničné znaky a nápisy so zameraním na územie Bratislavy (2018) - spolu s P. Jančovičom

Okrem toho je autorom početných hesiel v Encyclopaedii Beliane, hesla opočlovek v Pyramíde a opravoval 24 hesiel v 2. vydaní Encyklopédia Zeme.

Od roku 1991 sa venuje aj prekladaniu vedecko-populárnych publikácií z angličtiny (a čiastočne nemčiny), napríklad preložil knihy Rozlúštenie slobodomurárskeho kódu (2012, autor Cooper), Dejiny Biblie (2010, autor Armstrong), Pôvod človeka: Ilustrované dejiny evolúcie človeka (2009, autor Palmer), Tajné dejiny starého Egypta (2005, autor Brennan), Mystérium Marsu (2001, autor Hancock) a Dinosaury (1991, autori Norman a Milnerová); okrem toho spoluprekladal napr. encyklopédie Kronika ľudstva (Fortuna Print), Encyklopédia Zeme (Fortuna Print), Zviera (Ikar) a Príroda (Ikar).

Od roku 2011 sa venuje vyhľadávaniu, registrácii a hodnoteniu historických hraničných znakov starej Bratislavy a jej okolia. Zistené výsledky publikuje najmä v Zborníku mesta Bratislavy a v Pamiatkach a múzeách.

Zdroje upraviť

 • Regionálne osobnosti VKMK – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
 • ŠEFČÁKOVÁ, A. Doc. RNDr. MILAN THURZO, CSc. životné jubileum. In: Acta Rer. Natur. Mus. Nat. Slov. Vol. LVIII Bratislava, 2012 [1]
 • osobnosti.sk. Milan Thurzo [online]. osobnosti.sk, [cit. 2019-11-28]. Dostupné online. Archivované 2019-11-28 z originálu.