Mimozmyslové vnímanie

Mimozmyslové vnímanie alebo ESP (z angl. Extra-sensory Perception = mimozmyslové vnímanie) je schopnosť človeka získavať informáciu o udalostiach okolitého sveta, prostriedkami mimo rámca známych zmyslov a fyzikálnych javov. Táto schopnosť podľa experimentov prekračuje hranice času (schopnosť vnímať udalosti z minulosti, prípadne predpovedať deje v budúcnosti) a ako sa zdá, je nezávislá i od známeho priestoru (experimenty na vzdialenosť stoviek kilometrov).

Druhy mimozmyslového vnímania

upraviť

Ak hovoríme o ESP alebo o mimozmyslovom vnímaní, máme na mysli najmä dva jeho prejavy: telepatiu, jasnovidectvo a tzv. retrokogníciu.

Telepatia

upraviť

Telepatia sa prejavuje prenosom myšlienok medzi dvoma alebo viac osobami. Spôsob prenosu nie je známy. Vysvetlenia pomocou elektromagnetických, alebo magnetických polí sú síce pre mnohých príťažlivé, pretože ponúkajú rýchle uspokojenie zvedavej mysle informáciou, ktorá sa dá nadviazať na niečo známe, ale pokusy s osobami v elektromagneticky oddelených miestnostiach ukazujú, že na prenose informácie sa podieľa iný proces. Okrem toho, nie je problém spočítať si nutný výkon takého vysielača (v našom prípade mozgu), ktorý by bol schopný vyslať čitateľný impulz na vzdialenosť 4 000 km – čo je nepravdepodobné.

Pri čítaní myšlienok sa prejavujú spontánne ESP prejavy, alebo cielené prenosy myšlienok. Hoci princíp prenosu nie je známy, vyvolanie prenosu je vo všetkých literatúrach opisované zhodne: koncentrovaná predstava (prípadne sústredená na nejakú konkrétnu osobu) na jednej strane – vysielač – a uvoľnená myseľ (čím vyprázdnenejšia a pokojnejšia, tým lepšie vie spracovať informáciu) na strane prijímača. Pojem spracovať informáciu som použil zámerne, pretože je silný predpoklad, že informácia bola prijatá, ale vďaka rušeniu čulých myšlienok vyvolala iba podprahový podnet, ktorý ostal vedomím nepovšimnutý.

Jasnovidectvo a retrokognícia

upraviť

Pod pojmom jasnovidectvo rozumieme vnímanie informácií o dejoch v okolitom prostredí bez toho aby ich vnímajúca osoba získavala známymi fyzikálnymi procesmi. Ide napríklad o predpovedanie budúcnosti, či odhaľovanie dejov z minulosti. Predstava, že čas a priestor je relatívny a iba my ho vnímame v našich známych podmienkach, ale v pomyselnom absolútne ide iba o rôzne parametre toho istého systému a je predpoklad, poukazuje na možnosť, že schopnosť jasnovidectva a retrokognície je tá istá vlastnosť mysle a vyberá informácie tým istým spôsobom z pomyselného absolútneho priestoru.

Tréning schopností ESP

upraviť

Existuje množstvo organizácií a jednotlivcov, ponúkajúcich tréningy ESP. O ich serióznosti si musí spraviť názor každý sám. A.D.Neale vo svojich zápiskoch z pobytu v tibetských kláštoroch píše o potrebe každodenného tréningu počas cca 3 rokov, po ktorej je človek schopný prvýkrát spoľahlivo používať jednu zo schopností ESP. Pre porovnanie: o schopnostiach psychokinézy sa vyjadruje, že najusilovnejší žiaci ich zvládli po cca 10 rokoch každodenného tréningu. O hypnóze je známe, že ju žiaci psychiatrie zvládnu v priebehu jedného až dvoch semestrov na vysokej škole.

Výzva francúzskej univerzity v Nice Sophia-Antipolis

upraviť

Laboratórium francúzskej univerzity v Nice Sophia-Antipolis, zaoberajúce sa výskumom ESP, ponúka odmenu 200 000 eur tomu, kto spoľahlivo dokáže existenciu tohoto fenoménu.

Pozri aj

upraviť

Externé odkazy

upraviť