Minister bez portefeuille

funkcia vo vláde

Minister bez portefeuille[pozn 1] (iné názvy: minister bez kresla[6][4][5], minister bez rezortu[7]; zriedkavo minister bez portfeja[1][6], minister bez poverenia[6]; zastarano minister bez torby[8]; z franc. ministre sans portefeuille[pozn 2]) je titulárny minister, tzn. minister, ktorý neriadi žiadne ministerstvo,[6][13] ale je vládou poverovaný určitými úlohami.[4][14]

Ministri bez portefeuille v jednotlivých štátoch upraviť

Česko-Slovensko (1918 – 1992) upraviť

Bližšie informácie v hlavnom článku: Zoznam ministrov bez portefeuille Česko-Slovenska

Krátko po vzniku Česko-Slovenska (28. október 1918) bola 14. novembra (teda ešte počas ústavného provizória) vymenovaná prvá vláda (pozri vláda Karla Kramářa), v rámci ktorej sa historicky prvým česko-slovenským ministrom bez portfeuille stal Mořic Hruban, predseda Katolíckej strany národnej na Morave a jeden z členov Národného výboru československého.[15] Túto funkciu vykonával do 8. júna 1919, kedy vládu K. Kramářa nahradila vláda Vlastimila Tusara, pričom M. Hruban ďalej vo vrcholovej politike pôsobil už len vo funkcii poslanca Revolučného národného zhromaždenia. To sa po prijatí Ústavnej listiny 29. februára 1920 (ústavný zákon č. 121/1920 Zb. z. a n.) pretransformovalo na Národné zhromaždenie, v ktorom bol Hruban poslancom (1920 – 1925) a následne senátorom (1925 – 1939).[16]

Dočasná ústava (zákon č. 37/1918 Zb. z. a n.) z 13. novembra 1918 ustanovila, že vláda pozostáva zo 17 členov (predseda a ministrov), ktorých volí Národné zhromaždenie (§ 14), resp. Revolučné národné zhromaždenie.[17] Zákonom č. 271/1919 Zb. z 23. mája 1919 bola dočasná ústava novelizovaná smerom k posilneniu právomocí prezidenta republiky, ktorý už o. i. získal kompetenciu menovať a prepúšťať členov vlády (§ 14), hoci zákon zároveň ukotvil zásadu zodpovednosti vlády Národnému zhromaždeniu (§ 16).[18] K posilneniu pozície prezidenta došlo po tom, čo do Prahy navrátivší sa Tomáš Garrigue Masaryk rázne vyjadril svoju nespokojnosť s úzkym vymedzením prezidentských právomocí.[19] Na tomto princípe bola postavená Ústavná listina z 29. februára 1920 (ústavný zákon č. 121/1920 Zb. z. a n.), podľa ktorej bolo v právomoci prezidenta o. i. ustanoviť, ktorý z členov vlády riadi jednotlivé ministerstvá (§ 72),[20] hoci vláda bola primárne závislá od Národného zhromaždenia. § 70 ods. 1 bol s účinnosťou od 2. apríla 1945 novelizovaný ústavným dekrétom prezidenta republiky č. 1/1945 Zb. z. a n. o novej organizácie vlády a ministerstiev v dobe prechodnej, ktorým bolo ustanovených 16 ministerstiev, pričom v troch z nich (ministerstvo zahraničných vecí, ministerstvo národnej obrany a ministerstvo zahraničného obchodu) mali byť štátni tajomníci.[21]

V období prvej republiky bolo vymenovaných celkovo osem ministrov bez portfeuille a počas druhej republiky ich bolo celkovo päť.[22] Prvým ministrom bez portfeuille po druhej svetovej vojny bol člen Československej strany ľudovej Alois Vošahlík (funkčné obdobie od 2. júla do 18. júla 1946).[23] Počas komunistického režimu ako ministri bez portfeuille slúžili vo vláde (resp. od roku 1968 vo federálnej vláde) celkovo 16 politici.[24] Po Nežnej revolúcii v novembri 1989 boli do vlády ako ministri bez portfeuille vymenovaní členovia Občianskeho fóra Richard Sacher (od 3. decembra do 30. decembra 1989) a Róbert Martinko (od 10. decembra 1989 do 13. februára 1990) a následne po ustanovení Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky túto funkciu vo federálne vláde zastávali ešte dvaja ďalší členovia Občianskeho fóra (Vladimír Príkazský od 13. februára do 27. júna 1990 a Karel Havlík od 11. mája do 27. júna 1990).[25]

Slovensko upraviť

V dejinách samostatného Slovenska nedošlo k vymenovaniu ministra bez portefeuille,[26] hoci Ústava z 1. septembra 1992 takýto krok umožňuje.[27]

Poznámky upraviť

 1. 1. V slovenčine je tvar „portefeuille“ výrazne frekventovanejší než „portfej“.[1] 2. Termín „minister bez portefeuille“ v hesle portefeuille alebo minister uvádzajú o. i. Pravidlá slovenského pravopisu (2003),[2] Krátky slovník slovenského jazyka (2003),[3] Slovník súčasného slovenského jazyka (2015)[4] a Slovník slovenského jazyka (1960).[5]
 2. Franc. výraz portefeuille[9] (doslova asi „čo nesie list“[10]) je odvodený od franc. porter – „niesť“ (z lat. portare – „niesť, nosiť“) a feuille – „listina, list“ (z ľud. lat. folia, od lat. folium – „list na strome“). Pôvodným významom portfeuille bolo „obal na listy papiera“, z čoho metonymiou vznikol význam „úradné dokumenty, cenné papiere a pod. (obsiahnuté v takomto obale)“ a z toho „príslušné kompetencie; ministerský rezort, úrad ministra, ministerské kreslo“. Tento posledný význam bol z francúzštiny prevzatý aj do slovenčiny.[10][11][12]

Referencie upraviť

 1. a b Mislovičová, Sibyla (2016), „Pravopis a skloňovanie slova runway, resp. ranvej a niektorých substantív so zakončením na -j“, Kultúra slova 50 (6): 341, ISSN 0023-5202, http://www.juls.savba.sk/ediela/ks/2016/6/ks6-2016.pdf#page=23 
 2. Považaj, Matej, ed. (2003), „portefeuille“, Pravidlá slovenského pravopisu (4. nezmen. vyd.), Bratislava: Veda, ISBN 9788022413312 
 3. Kačala, Ján; Pisárčiková, Mária; Považaj, Matej, edi. (2003), „portefeuille“, Krátky slovník slovenského jazyka (4. dopln. a uprav. vyd.), Bratislava: Veda, str. 524, ISBN 802240750X ; Kačala, Ján; Pisárčiková, Mária; Považaj, Matej, edi. (2003), „minister“, Krátky slovník slovenského jazyka (4. dopln. a uprav. vyd.), Bratislava: Veda, str. 331, ISBN 802240750X 
 4. a b c Jarošová, Alexandra, ed. (2015), „minister“, Slovník súčasného slovenského jazyka, M – N, Bratislava: Veda, ISBN 9788022414852 
 5. a b Peciar, Štefan, ed. (1960), „minister“, Slovník slovenského jazyka, II. L – O (1. vyd.), Bratislava: Vydavateľstvo SAV, str. 152-153 
 6. a b c d Orosz, Ladislav; Svák, Ján; Balog, Boris (2011), Základy teórie konštitucionalizmu, Bratislava: EUROKÓDEX, s. r. o., str. 358, ISBN 9788089447541 
 7. Pozri napr.: Príloha 1 nariadenia rady (ES) č. 2488/2000 Ú. v. z 10. novembra 2000 o zachovaní zmrazenia finančných prostriedkov v súvislostiach s pánom Miloševičom a osobami s ním spojenými, a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 1294/1999 a č. 607/2000 a článok 2 nariadenia (ES) č. 926/98. Úradný vestník Európskej únie. SK, 14. 11. 2000, kapitola 10, zv. 1, s. 241-246. [cit. 2017-09-03]; Tkáč, Ján (2010), „Chorvátsko v politike Slovenskej republiky v rokoch 1941 – 1945“, Historický časopis 58 (4): 676, ISSN 0018-2575, http://www.historickycasopis.sk/pdf/Historicky_casopis_4_2010.pdf#page=60, dost. 2017-08-31 
 8. Peciar, Štefan, ed. (1960), „minister“, Slovník slovenského jazyka, II. L – O (1. vyd.), Bratislava: Vydavateľstvo SAV, str. 152-153 ; Peciar, Štefan, ed. (1964), „torba“, Slovník slovenského jazyka, IV. S – U (1. vyd.), Bratislava: Vydavateľstvo SAV, str. 549 . Pozri napr.: Programm Wekerleho“, Slovenské noviny 32 (208): [1], 1917, 1917-09-14, http://digicontent.snk.sk/content/journals/Slovenske_noviny/1917/17A0136911_208.pdf, dost. 2017-08-30 
 9. Porovnaj: Herbst, Robert (1980), „Minister“, Wörterbuch der Handels-, Finanz- und Rechtssprache, Band II. Deutsch – Englisch – Französisch, Boston, Massachusetts: Birkhäuser Boston, str. 554, ISBN 9781461261254 
 10. a b Králik, Ľubor (2015), „portfeuille“, Stručný etymologický slovník slovenčiny (1. vyd.), Bratislava: Veda; Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, str. 459, ISBN 9788022414937 
 11. Rejzek, Jiří (2001), „portfej“, Český etymologický slovník, Vozice: Leda, str. 489, ISBN 8085927853 
 12. Neumann, Josef (1992), „portfeuille“, Velký francouzsko-český slovník II. díl L-Z, Praha: Leda, str. 313, ISBN 8020002359 
 13. „portefeuille“, Příruční slovník jazyka českého, Díl IV. Část 1., P – Průsvitně, Praha: Školní nakladatelství, 1943 
 14. Říman, Josef, ed. (1986), „ministr“, Malá československá encyklopedie, IV. M – Pol, Praha: Academia, str. 261 
 15. Vláda Karla Kramáře (14.11.1918 - 08.07.1919), Praha: Úřad vlády České republiky, 2007 (vyd. 2007-08-29), https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1918-1938-csr/karel-kramar/prehled-ministru-24667/, dost. 2017-09-01 
 16. Naske, Miloslav, ed. (1924), „Hruban Mořic JUDr.“, Národní shromáždění republiky Československé : poslanecká sněmovna, senát, národní výbor, revoluční národní shromáždění : životopisná a statistická příručka se 450 obrazy a 2 plány, jakož i s výňatkem nejdůležitějších ustanovení a dat, která se týkají Národního shromáždění, Jičín: Šmejc a spol., str. 92 
 17. § 14 zákona čís. 37/1918 Sb. z. a n. ze dne 13. listopadu 1918 o prozatímní ústavě. Sbírka zákonů a nařízení státu československého. Ročník 1918, částka VI, vydaná dne 14. listopadu 1918, s. 31. [cit. 2017-09-01].
 18. §§ 14 a 16 zákona čís. 271/1919 Sb. z. a n. ze dne 23. května 1919, kterým se mění zákon o prozatimní ústavě. Sbírka zákonů a nařízení státu československého. Ročník 1919, částka LVIII, vydána dne 31. května 1919, s. 874. [cit. 2017-09-01].
 19. Zemko, Milan (2012), „Politický systém a politické strany“, in Ferenčuhová, Bohumila; Zelenák, Peter, V medzivojnovom Československu : 1918 – 1939, Bratislava: Veda, str. 243, ISBN 9788022411998 . Porovnaj: §§ 7 – 12 zákona čís. 37/1918 Sb. z. a n. ze dne 13. listopadu 1918 o prozatímní ústavě. Sbírka zákonů a nařízení státu československého. Ročník 1918, částka VI, vydaná dne 14. listopadu 1918, s. 30-31. [cit. 2017-09-01].; §§ 7 – 11 zákona čís. 271/1919 Sb. z. a n. ze dne 23. května 1919, kterým se mění zákon o prozatimní ústavě. Sbírka zákonů a nařízení státu československého. Ročník 1919, částka LVIII, vydána dne 31. května 1919, s. 873-874. [cit. 2017-09-01].
 20. §§ 70 a 72 zákona čís. 121/1920 Sb. z. a n. ze dne 29. února 1920, kterým se uvozuje ústavní listina Československé republiky. Sbírka zákonů a nařízení státu československého. Ročník 1920, částka XXVI, vydána dne 6. března 1920, s. 262. [cit. 2017-09-01].
 21. Pozri: Ústavní dekret presidenta republiky č. 1/1945 Sb. z. a n. ze dne 2. dubna 1945 o nové organisaci vlády a ministerstev v době přechodné. Sbírka zákonů a nařízení státu československého. Ročník 1945, částka 1, vydána dne 4. dubna 1945, s. 1. [cit. 2017-09-01].
 22. Vláda Jana Malypetra III. (04.06.1935 - 05.11.1935), Praha: Úřad vlády České republiky, 2007 (vyd. 2007-08-29), https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1918-1938-csr/jan-malypetr-3/prehled-ministru-24653/, dost. 2017-09-01 ; Vláda Milana Hodži II. (18.12.1935 - 21.07.1937), Praha: Úřad vlády České republiky, 2007 (vyd. 2007-08-29), https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1918-1938-csr/milan-hodza-2/prehled-ministru-24651/, dost. 2017-08-31 ; Vláda Milana Hodži III. (21.07.1937 - 22.09.1938), Praha: Úřad vlády České republiky, 2007 (vyd. 2007-08-29), https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1918-1938-csr/milan-hodza-3/prehled-ministru-24650/, dost. 2017-08-31 ; Vláda Jana Syrového (22.09.1938 - 04.10.1938), Praha: Úřad vlády České republiky, 2007 (vyd. 2007-08-28), https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1918-1938-csr/jan-syrovy/prehled-ministru-24618/, dost. 2017-08-31 ; Vláda Jana Syrového (04.10.1938 - 01.12.1938), Praha: Úřad vlády České republiky, 2007 (vyd. 2007-08-29), https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1938-1939-csr/jan-syrovy/prehled-ministru-24672/, dost. 2017-08-31 ; Vláda Rudolfa Berana (01.12.1938-15.03.1939), Praha: Úřad vlády České republiky, 2007 (vyd. 2007-08-29), https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1938-1939-csr/rudolf-beran/prehled-ministru-24619/, dost. 2017-08-31 
 23. Vláda Klementa Gottwalda I. (02.07.1946-25.02.1948), Praha: Úřad vlády České republiky, 2007 (vyd. 2007-08-29), https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1945-1960-csr/klement-gottwald-1/prehled-ministru-24681/, dost. 2017-08-31 
 24. Vláda Antonína Zápotockého, Viliama Širokého (15.06.1948-12.12.1954), Praha: Úřad vlády České republiky, 2007 (vyd. 2007-08-29), https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1945-1960-csr/antonin-zapotocky/prehled-ministru-24679/, dost. 2017-08-31 ; Vláda Viliama Širokého (12.12.1954 - 11.07.1960), Praha: Úřad vlády České republiky, 2007 (vyd. 2007-08-28), https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1945-1960-csr/viliam-siroky/prehled-ministru-24621/, dost. 2017-08-31 ; Vláda Viliama Širokého (11.07.1960-20.09.1963), Praha: Úřad vlády České republiky, 2007 (vyd. 2007-08-28), https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1960-1990-cssr/viliam-siroky/prehled-ministru-29191/, dost. 2017-09-01 ; Vláda Jozefa Lenárta (20.09.1963-08.04.1968), Praha: Úřad vlády České republiky, 2007 (vyd. 2007-08-28), https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1960-1990-cssr/jozef-lenart/prehled-ministru-29200/, dost. 2017-09-01 ; Vláda Oldřicha Černíka I. (08.04.1968-31.12.1968), Praha: Úřad vlády České republiky, 2008 (vyd. 2008-01-02), https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1960-1990-cssr/oldrich-cernik-1/prehled-ministru-29201/, dost. 2017-09-01 ; Vláda Oldřicha Černíka II. (01.01.1969-29.09.1969), Praha: Úřad vlády České republiky, 2007 (vyd. 2007-08-29), https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1960-1990-cssr/oldrich-cernik-2/prehled-ministru-24690/, dost. 2017-09-01 ; Vláda Oldřicha Černíka III. a Lubomíra Štrougala I. (29.09.1969-09.12.1971), Praha: Úřad vlády České republiky, 2007 (vyd. 2007-08-29), https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1960-1990-cssr/oldrich-cernik-3/prehled-ministru-24689/, dost. 2017-09-01 ; Vláda Lubomíra Štrougala VI. (21.04.1988-12.10.1988), Praha: Úřad vlády České republiky, 2007 (vyd. 2007-08-29), https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1960-1990-cssr/lubomir-strougal-6/prehled-ministru-24684/, dost. 2017-09-01 ; Vláda Ladislava Adamce (12.10.1988-10.12.1989), Praha: Úřad vlády České republiky, 2007 (vyd. 2007-08-29), https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1960-1990-cssr/ladislav-adamec/prehled-ministru-24622/, dost. 2017-09-01 
 25. Vláda Mariána Čalfy (10.12.1989-27.06.1990), Praha: Úřad vlády České republiky, 2007 (vyd. 2007-08-28), https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/historie-minulych-vlad/prehled-vlad-cr/1990-1992-csfr/marian-calfa-1/prehled-ministru-24628/, dost. 2017-09-01 
 26. Pozri: Vláda Slovenskej republiky od 12. 12. 1989 do 26. 6. 1990, Bratislava: Úrad vlády Slovenskej republiky, c2017, http://www.vlada.gov.sk/vlada-slovenskej-republiky-od-12-12-1989-do-26-6-1990/, dost. 2017-09-01 ; Vláda Slovenskej republiky od 27. 6. 1990 do 22. 4. 1991, Bratislava: Úrad vlády Slovenskej republiky, c2017, http://www.vlada.gov.sk/vlada-slovenskej-republiky-od-27-6-1990-do-22-4-1991/, dost. 2017-09-01 ; Vláda Slovenskej republiky od 23. 4. 1991 do 24. 6. 1992, Bratislava: Úrad vlády Slovenskej republiky, c2017, http://www.vlada.gov.sk/vlada-slovenskej-republiky-od-23-4-1991-do-24-6-1992/, dost. 2017-09-01 ; Vláda Slovenskej republiky od 24. 6. 1992 do 15. 3. 1994, Bratislava: Úrad vlády Slovenskej republiky, c2017, http://www.vlada.gov.sk/vlada-slovenskej-republiky-od-24-6-1992-do-15-3-1994/, dost. 2017-09-01 ; Vláda Slovenskej republiky od 15. 3. 1994 do 13. 12. 1994, Bratislava: Úrad vlády Slovenskej republiky, c2017, http://www.vlada.gov.sk/vlada-slovenskej-republiky-od-15-3-1994-do-13-12-1994/, dost. 2017-09-01 ; Vláda Slovenskej republiky od 13. 12. 1994 do 30. 10. 1998, Bratislava: Úrad vlády Slovenskej republiky, c2017, http://www.vlada.gov.sk/vlada-slovenskej-republiky-od-13-12-1994-do-30-10-1998/, dost. 2017-09-01 ; Vláda Slovenskej republiky od 30. 10. 1998 do 15. 10. 2002, Bratislava: Úrad vlády Slovenskej republiky, c2017, http://www.vlada.gov.sk/vlada-slovenskej-republiky-od-30-10-1998-do-15-10-2002/, dost. 2017-09-01 ; Vláda SR od 16. 10. 2002 do 04. 07. 2006, Bratislava: Úrad vlády Slovenskej republiky, c2017, http://www.vlada.gov.sk/vlada-sr-od-16-10-2002-do-04-07-2006/, dost. 2017-09-01 ; Vláda SR od 04. 07. 2006 do 08. 07. 2010, Bratislava: Úrad vlády Slovenskej republiky, c2017, http://www.vlada.gov.sk/vlada-sr-od-04-07-2006-do-08-07-2010/, dost. 2017-09-01 ; Vláda SR od 09. 07. 2010 do 04.04.2012, Bratislava: Úrad vlády Slovenskej republiky, c2017, http://www.vlada.gov.sk/vlada-sr-od-09-07-2010-do-04042012/, dost. 2017-09-01 ; Vláda SR od 04. 04. 2012 do 23. 03. 2016, Bratislava: Úrad vlády Slovenskej republiky, c2017, http://www.vlada.gov.sk/vlada-sr-od-04-04-2012-do-23-03-2016/, dost. 2017-09-01 
 27. Pozri: čl. 108-123 ústavného zákona č. 460/1992, Ústavy Slovenskej republiky z 1. septembra 1992. Zbierka zákonov Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Ročník 1992, čiastka 92, rozoslaná 1. októbra 1992, s.2671-2672. [cit. 2017-09-01].

Pozri aj upraviť