Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

ministerstvo Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (skr. MPSVR SR) je ústredným orgánom štátnej správy Slovenska pre oblasť sociálnych vecí.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Sídlo ministerstva
Sídlo ministerstva
SídloŠpitálska 6,
816 43 Bratislava
MinisterMilan Krajniak
Štátny tajomníkBoris Ažaltovič
Soňa Gaborčáková (KDH)
Webová stránkaemployment.gov.sk

Pôsobnosť ministerstvaUpraviť

  • pracovnoprávne vzťahy, právne vzťahy pri výkone práce vo verejnom záujme a právne vzťahy volených funkcionárov orgánov územnej samosprávy,
  • bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci,
  • inšpekcia práce,
  • stratégia zamestnanosti, koordinácia jej tvorby a realizácie a politika trhu práce,
  • sociálne poistenie, starobné dôchodkové sporenie a doplnkové dôchodkové poistenie,
  • štátne sociálne dávky, sociálna pomoc a pomoc v hmotnej núdzi,
  • sociálnoprávna ochrana detí a koordinácia štátnej rodinnej politiky,
  • štátny dozor nad vykonávaním sociálneho poistenia, činnosťou doplnkových dôchodkových poisťovní a nad poskytovaním sociálnych služieb.

Minister práce, sociálnych vecí a rodinyUpraviť

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny riadi a za jeho činnosť zodpovedá minister práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorého vymenúva prezident na návrh predsedu vlády.

Súčasný minister práce, sociálnych vecí a rodiny je Milan Krajniak.

Štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodinyUpraviť

Ministra práce, sociálnych vecí a rodiny v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností štátny tajomník. Minister môže poveriť aj v iných prípadoch štátneho tajomníka, aby ho zastupoval v rozsahu jeho práv a povinností. Štátny tajomník má pri zastupovaní ministra na rokovaní vlády poradný hlas. Štátneho tajomníka vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra práce, sociálnych vecí a rodiny. V súčasnosti má ministerstvo dvoch štátnych tajomníkov: Borisa Ažaltoviča a PhDr. Soňu Gaborčákovú.

Externé zdrojeUpraviť