Profesor PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD. (* 26. máj 1964, Banská Bystrica) je slovenský historik, ktorý sa zaoberá národnými dejinami v 19. a 20. storočí, predovšetkým problematikou zahraničných Slovákov, hlavne dolnozemských, žijúcich na území dnešného Maďarska, Rumunska, Srbska a Chorvátska.

Miroslav Kmeť
historik
historik
Narodenie26. máj 1964 (60 rokov)
Banská Bystrica

Životopis

upraviť

Po absolvovaní gymnázia študoval v rokoch 1982-1988 na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici (dvojodbor: slovenský jazyk a literatúra – dejepis, štúdium ukončené s vyznamenaním a Cenou dekana). V rokoch 1989-1993 pôsobil ako hosťujúci učiteľ a lektor slovenského jazyka a literatúry na Slovenskom gymnáziu, všeobecnej škole a kolégiu v Békéscsabe (Maďarsko), v rokoch 1991-1993 spoluzakladal metodický časopis Slovenčinár, v ktorom pôsobil ako redaktor, zároveň pôsobil ako jazykový redaktor ročenky Čabiansky kalendár.

Od roku 1991 bol externým pracovníkom Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku. V rokoch 1993 - 2004 pôsobil ako pedagóg na Gymnáziu Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici. Od roku 2004 je odborným pracovníkom na Katedre histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Habilitoval sa v roku 2011, inauguroval v odbore "slovenské dejiny" koncom roku 2020 (vedecko-pedagogický titul vysokoškolského profesora mu bol udelený dňa 29. apríla 2021).

Miroslav Kmeť je autorom vyše 100 publikačných jednotiek (publikovaných na Slovensku a v zahraničí – najmä v Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a Česku) s problematikou dejín dolnozemských Slovákov, dejín historiografie, dejín mlynárstva (včítane genealogického výskumu mlynárskych rodov), dejín školstva a ďalších vybraných tém z národných a regionálnych dejín 19. a 20. storočia, didaktiky dejepisu a s problematikou vyučovania dejepisu, slovenského jazyka a literatúry na tzv. slovenských školách v Maďarsku, editor textov starších slovenských historikov z 19. storočia.

Na Katedre histórie Filozofickej fakulty UMB vyučuje predmety: didaktika dejepisu (plus semináre z didaktiky dejepisu a vedenie pedagogickej praxe) a moderné trendy vo výučbe dejepisu - a z povinne voliteľných predmetov dejiny zahraničných Slovákov, konfesionálne dejiny (historická religionistika), etnická a jazyková história.

Publikácie a štúdie

upraviť

Monografie

upraviť
 • KMEŤ, M.: Dokumenty k dejinám dolnozemských Slovákov 1. Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013. 355 s. ISBN 978-83-7490-680-7
 • KMEŤ, M.: Dokumenty k dejinám dolnozemských Slovákov 2. Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku, 2016. 240 s. ISBN 978-83-7490-997-6
 • KMEŤ, M.: Historiografia dolnozemských Slovákov v 19. storočí. Békéscsaba/Békešská Čaba : Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku, 2010 (1. vyd.). 304 s. ISBN 978-963-88-583-1-3
 • KMEŤ, M.: Historiografia dolnozemských Slovákov v prvej polovici 20. storočia. Kraków : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013. 248 s. ISBN 978-83-7490-679-1
 • KMEŤ, M.: Krátke dejiny dolnozemských Slovákov 1. Nadlak : Vyd. Ivan Krasko, 2012. 384 s. ISBN 978-973-107-076-6
 • KMEŤ, M. - OTTMÁROVÁ, B.: Na žírnej rovine... Z príbehu Michala Žilinského. Nadlak : Vyd. Ivan Krasko, 2014. 248 s. ISBN 978-973-107-098-8.
 • KMEŤ, M.: Dolná zem v znamení červenej hviezdy. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2019. 238 s. ISBN 978-83-8111-127-0
 • KMEŤ, M. – KUNEC, P: „Dolňozemské Slovensko“ v reflexii Slovákov v období dualizmu. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2020. - 248 s. ISBN 978-83-8111-147-8

Štúdie

upraviť
 • KMEŤ, M.: Historik Ľudovít Haan – emblematická osobnosť slovenskej dolnozemskej society. In: Acta historica Neosoliensia, tomus 10. Banská Bystrica : FHV UMB, 2007, s. 282 - 313. ISSN 1336-9148
 • KMEŤ, M: „Ponachodené súvislosti“. Mýtografia a stereotypy v kultúrnych prejavoch južnodolnozemských Slovákov. In: ŘEPA, Milan (ed.): 19. století v nás. Praha : Historický ústav AV ČR, 2008, s. 65 - 85. ISBN 978-80-7286-139-2
 • KMEŤ, M.: Školstvo v Uhorsku a jeho vplyv na zmeny jazykových a národnostných pomerov vo vybraných regiónoch v druhej polovici 19. a na začiatku 20. storočia. In: Historický zborník, r. 19, č. 2. Martin : Matica slovenská, 2008, s. 170 - 184. ISSN 1335-8723

Literatúra

upraviť
 • SNOPKOVÁ, Blanka - KLIMOVÁ, Anna - ALBERTOVÁ, Henrieta (eds.): Osobnosti Banskej Bytrice na začiatku tretieho tisícročia. Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, 2010, s. 110. ISBN 978-80-89388-34-9