Močový mechúr (lat. vesica urinaria) je elastický dutý orgán väčšiny stavovcov, ktorý slúži (prinajmenšom) na uskladnenie moču. Ontogeneticky vzniká ako výbežok kloaky.

U žiab a korytnačiek slúži aj predovšetkým na uskladnenie vody. Niektoré plazy a vtáky (skoro všetky okrem pštrosa) v dospelosti už močový mechúr nemajú.

Močový mechúr človeka upraviť

Je to dutý svalový orgán v malej panve, ktorý slúži ako rezervoár moču. Jeho veľkosť závisí od pohlavia, individuálenej variability a najmä stupňa naplnenia. Vnútro močového mechúra vystiela skrkvaná sliznica (pri naplnenom mechúre sa vystiera), na povrchu je pokrytá prechodným epitelom.

Hladké svaly močového mechúra prebiehajú rôznym smerom a sú uložené v troch vrstvách:

  • stratum longitudinale internum
  • stratum circulare
  • stratum longitudinale externum

Pri odstupe močovej rúry je zosilnená vrstva cirkulárnych hladkých svalov - zvierač močového mechúra (musculus sphincter vesicae), ktorá uzatvára močový mechúr a bráni odtoku moču i pri určitom vnútornom tlaku. Zvonku pokrýva moč. mechúr väzivová tunica adventicia. Hornú časť zadnej plochy kryje pobrušnica.

Močovody prestupujú šikmo zhora nadol zadnou stenou močového mechúra. Hladká svalovina tu vytvára akýsi ventilový systém uzatvárania vyústenia močovodov pri naplnení mechúra, ktorý bráni spätnému toku moču do obličkovej panvičky. Z prednej hornej časti močového mechúra sa tiahne po vnútornej ploche brušnej steny smerom k pupku väzivový povrazec ligamentum umbilicale medianum. Je to zaniknutý prvomočovod (urachus), ktorý počas intrauterinného vývinu spájal močový mechúr a alantois.

Močovody privádzajú do močového mechúra po kvapkách. Fyziologická kapacita mechúra je 150 - 300 cm3 . Močový mechúr sa vie posunom sliznice a zmenou napätia hladkých svalových vlákien prispôsobiť rôznemu obsahu moču bez toho tak, aby sa aspoň zvýšil tlak. Napnutie stien močového mechúra vyvoláva vypudzovací reflex, ktorý možno vôľou tlmiť asi do kapacity 700 - 1000 cm3 (maximálne až do 1500 cm3). Prázdny mechúr je uložený v malej panve za lonovými kosťami, plný vystupuje až na 5 cm nad horný okraj symfýzy.

Močový mechúr sa vyprázdňuje reflexne (mikcia). Je to sprostredkované cez parasympatické centrum vesicospinale v sakrálnej mieche. Keďže toto centrum je podriadené vplyvu vyšších centier, možno vyprázdňovanie močového mechúra ovládať vôľou. Významnú úlohu pritom má zvierač močovej rúry. Pri vyprázdňovaní mechúra významnou mierou napomáha brušný lis. Vôľové vyprázdňovanie močového mechúra sa viaže na pocit potreby močenia, ktorý nastupuje asi do množstva 250 cm3. Vyprázdňovanie však môžu vyvolávať aj iné podnety ako napríklad dráždenie sliznice močového mechúra alebo močovej rúry (močové kamene), zápal, psychické vplyvy (strach, zľaknutie) a podobne.