h-s diagram (iné názvy: i-s diagram, diagram špecifická entalpia-špecifická entropia, Mollierov h-s diagram, Mollierov entropický diagram[1], zjednodušene (a nepresne) diagram entalpia - entropia[2]) je stavový diagram, v ktorom sa zobrazuje závislosť špecifickej entalpia na špecifickej entropii. Na vodorovnú os sa vynáša špecifická entropia (J.K-1.kg-1) na zvislú os špecifická entalpia (J.kg-1). Diagram má využitie pri analýze termodynamických dejov v otvorených systémoch s ustáleným prúdením, napríklad: turbínach, turbokompresoroch alebo dýzach.

h-s diagram vodnej pary (tlak je uvedený v baroch)

Čiary v h-s diagrame pre oblasť plynu

upraviť

Základné vratné termodynamické deje pre ideálny plyn majú v diagrame charakteristický priebeh čiar:

  • izoterma - čiara je rovnobežná s vodorovnou osou
  • adiabata - čiara je rovnobežná so zvislou osou
  • izobara - exponenciálna krivka, podobne ako v T-s diagrame
  • izochora - exponenciálna krivka so strmším priebehom ako izobara, podobne ako v T-s diagrame.

Zvislá vzdialenosť medzi vstupným a výstupným stavom je úmerná technickej práci na hriadeli stroja.

h-s diagram pre oblasť kvapalín a pár

upraviť

Oblasť kvapalín a pár, t.j. oblasť pod kritickou teplotou má význam pri skúmaní a analýzach parných strojov, parných turbín, alebo chladiacich zariadení s parným cyklom. Do diagramu sa zakresľuje aj krivka sýtej kvapaliny a krivka sýtej pary, ktoré sa spájajú v kritickom bode. V oblasti mokrej pary sa často zakresľujú aj čiary konštantnej suchosti pary.

Pozri aj

upraviť

Referencie

upraviť
  1. KUNC, Antonín, a kol. Mechanika III. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo technickej literatúry, n.p., 1965. 256 s.
  2. ANTAL, Štefan. Termodynamika. Bratislava : Edičné stredisko STU, 1992. 317 s.
  • ANTAL, Štefan. Termodynamika. Bratislava : Edičné stredisko STU, 1992. 317 s.