Momentové magnitúdo

Momentové magnitúdo alebo momentové magnitudo alebo momentová magnitúda (značka MW) je druh magnitúda.

Súhrn všetkých možných lokálnych magnitúd, najmä ak sú rozdelené na "stupne" podľa účinkov na zemský povrch, sa niekedy nazýva stupnica momentového magnitúda/magnituda či momentová škála (niekedy skracované MMS z angl. moment magnitude scale).

Momentové magnitúdo sa vypočítava takto:

kde M0 je seizmický moment vyjadrený vzťahom:

  • A je plocha porušenej časti zlomu
  • D je priemerná hodnota výslednej diskontinuity.

Momentové magnitúdo bolo zavedené na prekonanie problému nepresnosti iných bežných magnitúd pri veľkých zemetraseniach, ktorá je spôsobená tým, že amplitúda seizmickej vlny s vlnovou dĺžkou menšou ako rozmery poruchovej časti zlomu sa s plochou poruchy (teda aj so zväčšujúcou sa energiou) nezväčšuje.

Meranie momentového magnitúda je v súčasnosti považované za presnejšie (najmä pre väčšie zemetrasenia) v porovnaní s lokálnym magnitúdom (tzv. Richterovou stupnicou).