Monopol ponuky alebo monopol (gr. mono(μονό), jediný + polο (πωλώ), predávať) je v ekonómii stav, kedy je na konkrétne vymedzenom trhu iba jediný dodávateľ (monopolista) konkrétneho statku alebo služby. Tento dodávateľ môže byť jednoduchý podnik ale aj napríklad kartel, trust a podobne. Opačná situácia (keď je na trhu iba jeden odberateľ) sa označuje ako monopol dopytu alebo monopson.

V širšom zmysle sa ako monopol niekedy označuje stav, kedy má dodávateľ výsadné postavenie realizované špecificky vysokou cenou; v tomto zmysle majú monopol aj jednotlivé subjekty duopolu, triopolu a podobne.

Zákonný monopol je stav, kedy je výlučné postavenie dodávateľa stanovené zákonom. Štát môže zákonom stanoviť, že takýmto dodávateľom bude on alebo ním zriadená organizácia. Vtedy ide o štátny monopol.

Zástancovia trhovej ekonomiky presadzujú takú hospodársku politiku, v ktorej je priestor pre vznik a udržanie monopolov akéhokoľvek druhu čo najmenší. V koncepte ideálnej trhovej ekonomiky má podľa liberálnych ekonómov štátny monopol miesto iba v oblasti ozbrojených síl, súdnictva a zahraničnej politiky.