Námer alebo (najmä ak je kladný aj) elevácia je uhol vo zvislej rovine medzi vodorovnou rovinou prechádzajúcou zbraňou či zameriavačom a osou zbrane (=os vývrtu hlavne uvažovaná ako priamka) či zameriavača, resp. pri palebných či zameriavacích prístrojoch maximálny takýto uhol, ktorý daný prístroj umožňuje. Záporný námer sa niekedy označuje aj ako depresia.