Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

štátny orgán Slovenskej republiky

Súradnice: 48°09′15″S 17°08′34″V / 48,15416°S 17,14267°V / 48.15416; 17.14267

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky je nezávislý štátny orgán Slovenskej republiky, ktorý kontroluje hospodárenie s finančnými prostriedkami a majetkom štátu, územnej samosprávy a s finančnými prostriedkami Európskej únie. Jeho postavenie a pôsobnosť ustanovuje čl. 60 až 63 Ústavy SR a zákon č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky. Svoju kontrolnú činnosť vykonáva na základe uznesenia Národnej rady SR a podľa vlastného plánu kontrolnej činnosti.

Právo
Odvetvia práva
Verejné právo:
Ústavné · Trestné · Správne · Finančné · Európske · Medzinárodné · Kánonické · Konfesné

Súkromné právo:
Občianske · Pracovné · Rodinné · Obchodné · Medzinárodné právo súkromné
Deľba moci
Výkonná moc:
Hlava štátu · Panovník · Prezident (SR· Vláda (SR· Ministerstvo

Zákonodarná moc:
Parlament · Senát · Národná rada SR


Súdna moc:
Súd · Ústavný súd (SR· Najvyšší súd · Krajský súd · Okresný súd · Súdna rada · Prokuratúra · Ombudsman · NKÚ
Právne predpisy
Ústava (SR· Ústavný zákon · Zákon · Nariadenie vlády · Uznesenie vlády · Vyhláška · Opatrenie · Výnos
Ďalšie pojmy
Právna skutočnosť · Právny akt · Právny predpis · Právna norma

Štát · Forma štátu · Občan · Politická strana · Voľby · Referendum


Medzinárodná zmluva · Medzinárodná organizácia
z  d  u
Sídlo na Priemyselnej 2 v Bratislave

Pôsobnosť NKÚ SR

 • vláda, ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy SR
 • inštitúcie, ako aj právnické osoby, ku ktorým vykonávajú zriaďovateľskú funkciu štátne inštitúcie
 • samosprávy, ako aj vyššie územné celky, ich príspevkové, rozpočtové organizácie a nimi zriadené právnické osoby
 • štátne účelové fondy
 • verejnoprávne inštitúcie
 • fyzické a právnické osoby zapojené do čerpania národných či zahraničných finančných zdrojov
 • úrad predkladá zákonodarnému zboru stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu
 • úrad vyhotovuje stanovisko pre Národnú radu SR k Štátnemu záverečnému účtu

Kontrolné úrady takéhoto typu, vykonávajúce svoju činnosť nezávisle od exekutívy, sa postupne vyvinuli a pôsobia prakticky vo všetkých krajinách s demokratickými pomermi. Absolútne prvý orgán podobného typu založila ešte Mária Terézia v roku 1761. U nás tento orgán viac ako štyri desaťročia (s výnimkou krátkeho obdobia v druhej polovici šesťdesiatych rokov) neexistoval. Preto bezprostredným predchodcom dnešného NKÚ je Ministerstvo kontroly SR, ktoré existovalo od roku 1990 do 1992. Po jeho zrušení v roku 1992 sa ústredným orgánom štátnej správy pre štátnu kontrolu stal Úrad vlády SR, ktorý realizoval v roku 1992 prípravu návrhu zákona o NKÚ SR.

1. januára 1993 vzniklo samostatné Slovensko ako samostatný suverénny štát. V Ústave je zakotvený aj Najvyšší kontrolný úrad SR, ktorého pôsobnosť, právomoc a vnútorné organizačné členenie v zmysle Ústavy upraví zákon. Národná rada schválila 19. januára 1993 zákon č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky. V novelizovanom znení je platný aj v súčasnosti.

Kompetencie

upraviť

Úrad kontroluje hospodárenie s

 • prostriedkami rozpočtov, ktoré podľa zákona schvaľuje Národná rada SR alebo vláda SR
 • majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami a pohľadávkami štátu verejnoprávnych inštitúcií, obcí, vyšších územných celkov, právnických osôb s majetkovou účasťou štátu, právnických osôb s majetkovou účasťou verejnoprávnych inštitúcií, právnických osôb s majetkovou účasťou obcí, právnických osôb s majetkovou účasťou vyšších územných celkov, právnických osôb zriadených obcami alebo právnických osôb zriadených vyššími územnými celkami,
 • majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami a pohľadávkami, ktoré sa poskytli Slovenskej republike, právnickým osobám alebo fyzickým osobám v rámci rozvojových programov alebo z iných obdobných dôvodov zo zahraničia,
 • majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, pohľadávkami a záväzkami, za ktoré Slovenská republika prevzala záruku,
 • majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, pohľadávkami a záväzkami právnických osôb vykonávajúcich činnosti vo verejnom záujme.

NKÚ SR v rámci svojej pôsobnosti kontroluje

upraviť
 • spôsob vyrubovania a vymáhania daní, ciel, odvodov, poplatkov a pokút, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu SR, rozpočtov obcí a rozpočtov vyšších územných celkov,
 • výkon a uplatňovanie práv a dodržiavanie povinností vyplývajúcich z finančno ekonomických vzťahov vznikajúcich v rámci hospodárenia, ktorých účastníkom je subjekt uvedený v § 4 zákona č. 39/1993 Z.z. o NKÚ SR

Za prostriedky štátneho rozpočtu považujú aj prostriedky Európskych spoločenstiev a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na financovanie projektov na základe medzinárodných zmlúv.

Medzinárodná spolupráca

upraviť
 • zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných organizáciách združujúcich najvyššie kontrolné inštitúcie členských štátov.
 • spolupracuje s najvyššími kontrolnými inštitúciami v zahraničí v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Na tento účel môže vysielať svojich kontrolných pracovníkov do medzinárodných kontrolných orgánov.
 • prispôsobuje a uplatňuje medzinárodné štandardy kontrolnej činnosti používané v Európskej únii na podmienky na Slovensku na účely potrebnej kvality kontrolnej činnosti a odbornej spôsobilosti.

Kontrolná pôsobnosť NKÚ SR sa vzťahuje na

upraviť
 • vládu, ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky a orgány im podriadené,
 • štátne orgány ako aj právnické osoby, ku ktorým vykonávajú funkciu zakladateľa alebo zriaďovateľa ústredné orgány štátnej správy alebo iné štátne orgány,
 • obce a vyššie územné celky, právnické osoby zriadené obcami, právnické osoby zriadené vyššími územnými celkami, právnické osoby s majetkovou účasťou obcí a právnické osoby s majetkovou účasťou vyšších územných celkov,
 • štátne účelové fondy, verejnoprávne inštitúcie zriadené zákonom, právnické osoby, v ktorých majú majetkovú účasť verejnoprávne inštitúcie, právnické osoby s majetkovou účasťou štátu,
 • fyzické osoby a právnické osoby.

NKÚ SR vykonáva kontrolu z hľadiska dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti.

NKÚ SR vykonáva na základe uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky pre jej potreby kontrolu v rozsahu svojej pôsobnosti.

NKÚ SR vypracúva stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, v ktorom hodnotí aj návrh rozpočtu verejnej správy a stanovisko k návrhu štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky. Stanovisko k návrhu štátneho rozpočtu ako aj stanovisko k návrhu štátneho záverečného účtu predkladá Národnej rade SR.

NKÚ SR plní úlohy orgánu vydávajúceho vyhlásenia o ukončení pomoci zo štrukturálnych fondov a úlohy orgánu vydávajúceho vyhlásenia o ukončení projektu a pomoci z kohézneho fondu, zodpovedá za obsah týchto vyhlásení a predkladá ich príslušným orgánom.

NKÚ SR sa na požiadanie Národnej banky Slovenska podieľa na procese navrhovania nezávislého externého audítora na overovanie účtovných závierok NBS, ak to umožnia pravidlá platné v eurozóne pre proces navrhovania nezávislých externých audítorov národných centrálnych bánk v rámci Európskeho systému centrálnych bánk.

NKÚ SR predkladá Národnej rade Slovenskej republiky najneskôr do konca marca správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za uplynulý kalendárny rok. Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti predkladá vždy keď o to Národná rada Slovenskej republiky požiada.

Súčasnosť

upraviť

Úrad má sídlo v Bratislave a expozitúry vo všetkých ostatných krajských mestách. Expozitúra v Banskej Bystrici má v kompetencii aj Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, expozitúra v Košiciach je určená najmä pre Ústavný súd Slovenskej republiky.[1]

Predsedom Najvyššieho kontrolného úradu SR od mája 2015 je Karol Mitrík. Do funkcie ho na sedemročné funkčné obdobie zvolila Národná rada SR a Karol Mitrík dostal v tajnej voľbe 82 hlasov.[2] Návrh podal predseda SDKÚ-DSPavol Frešo. Jeho protikandidátmi boli Henrieta Crkošová a Maroš Žilinka.[3] Podpredsedom úradu je v súčasnosti Ľubomír Andrassy, zvolený poslancami NR SR v roku 2020.

Referencie

upraviť
 1. Expozitúry NKÚ SR [online]. Bratislava: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, [cit. 2013-08-22]. Dostupné online. Archivované 2021-12-05 z originálu.
 2. TERAZ.SK. Poslanci zvolili za šéfa Najvyššieho kontrolného úradu Karola Mitríka. TERAZ.sk, 1970-01-01. Dostupné online [cit. 2018-04-16].
 3. Novým predsedom NKÚ je bývalý šéf SIS, navrhol ho Frešo [online]. SITA, 20.05.2015, [cit. 2015-05-20]. Dostupné online.

Externé odkazy

upraviť