Otvoriť hlavné menu

Nariadenie (vláda)

(Presmerované z Nariadenie vlády)

Všeobecná časťUpraviť

(Čl.20) obsahuje: zhodnotenie platného právneho stavu a odôvodnenie nevyhnutnosti novej právnej úpravy, odôvodnenie hlavných princípov navrhovanej právnej úpravy, zhodnotenie súladu nariadenia vlády s ústavou a so zákonom, predpokladaný hospodársky a finančný dosah navrhovanej úpravy, doložku zlučiteľnosti návrhu nariadenia vlády s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie, tabuľku zhody návrhu nariadenia vlády s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie. [3]

Osobitná časťUpraviť

Pre obsah osobitnej časti dôvodovej správy (Čl.12 ods. 4) platí: dôvodová správa sa člení podľa jednotlivých paragrafov navrhovaného zákona a v prípade novely zákona podľa jednotlivých článkov a jednotlivých bodov novely. Osobitná časť dôvodovej správy obsahuje odôvodnenie jednotlivých navrhovaných ustanovení zákona. Do odôvodnenia jednotlivých navrhovaných ustanovení sa nepreberá text týchto ustanovení, ani text a argumentácia už obsiahnutá vo všeobecnej časti dôvodovej správy.

Aproximačné nariadenie vládyUpraviť

Návrh nariadenia vlády, vydaného podľa zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky musí obsahovať prílohu, v ktorej sa uvedie presné označenie implementovaného právneho aktu alebo vykonávanej medzinárodnej zmluvy a údaj o tom, kde je tento právny akt uverejnený alebo kde bol oznámený.

Pripomienkové konanieUpraviť

Na zverejnenie návrhu nariadenia vlády na pripomienkové konanie, zaslanie oznamu o tomto zverejnení a na lehoty na zaslanie pripomienok k návrhu nariadenia vlády platí, že sa prerokuje s príslušnými orgánmi a inštitúciami v pripomienkovom konaní. Predkladateľ zverejní návrh na pripomienkové konanie na internete a zašle písomný a elektronický oznam o zverejnení návrhu zákona na internete na pripomienky: podpredsedom vlády, ministerstvám a ostatným ústredným orgánom štátnej správy, Úradu vlády Slovenskej republiky, sekcii vládnej legislatívy - odboru aproximácie práva, c) Národnej banke Slovenska, d) Najvyššiemu kontrolnému úradu Slovenskej republiky, e) Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky, f) Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky, g) zástupcom zamestnávateľov a zástupcom zamestnancov podľa osobitného predpisu8a), ak ide o návrh týkajúceho sa hospodárskych a sociálnych záujmov, ako aj ďalším orgánom a inštitúciám, ak to vyplýva z osobitného predpisu, alebo ak tak určí vláda. Návrh môže minister alebo vedúci iného ústredného orgánu štátnej správy zaslať na pripomienky aj iným štátnym orgánom, orgánom územnej samosprávy, stavovským organizáciám a iným inštitúciám.[4]

PrerokovanieUpraviť

Návrh nariadenia vlády upravený podľa výsledkov pripomienkového konania predloží minister alebo vedúci iného ústredného orgánu štátnej správy na prerokovanie vláde a legislatívnej rade. Legislatívna rada zaujme k návrhu nariadenia vlády stanovisko spravidla v lehote do 75 dní. Súčasťou materiálu, ktorým sa návrh nariadenia vlády predkladá vláde a legislatívnej rade, je aj predkladacia správa. Na obsah a rozsah predkladacej správy platí obdobne čl. 13 ods. 3 a 4.[5]

VyhlasovanieUpraviť

Žiadosť o vyhlásenie nariadenia vlády v zbierke zákonov podáva sekcia vládnej legislatívy Úradu vlády Slovenskej republiky. K žiadosti sa pripájajú tri vyhotovenia nariadenia vlády a disketa s textom nariadenia vlády v elektronickej forme. Žiadosť o vyhlásenie vyhlášky, výnosu , a opatrenia , v zbierke zákonov podáva predkladateľ.

Žiadosť o vyhlásenie vykonávacieho predpisu sa doručí redakcii zbierky zákonov najneskôr do 15 dní pred dňom, kedy má vykonávací predpis nadobudnúť účinnosť. Ak má byť vykonávací predpis vyhlásený spolu so zákonom, na vykonanie ktorého sa vydáva, treba žiadosť o jeho vyhlásenie zaslať redakcii zbierky zákonov tak, aby mohol byť vyhlásený spolu so zákonom.

ReferencieUpraviť

  1. Ústava SR - čl. 120 (Poznámka: Slovo „vlády“ nie je priamo súčasťou názvu tohto predpisu– porov. analogicky čl. 68 a 71 pre „všeobecne záväzné nariadenie“, kde slová „obce“ alebo „VÚC“ nie sú priamo súčasťou názvu predpisu)
  2. Kráľ, Ján a Holák, Andrej. 1999. Teória a prax legislatívnej činnosti Bratislava : PF UK , 1999. s.73 {Cit. 2009-11-27}.
  3. Ministerstvo obrany SR. 2005. Legislatívne pravidlá vlády Slovenskej republiky Bratislava : Sekcia legislatívy a práva , 2005. s.13 schválené uznesením vlády SR č.241 z 8.4.1997 v znení neskorších predpisov{Cit. 2009-11-27}.
  4. Ministerstvo obrany SR. 2005. Legislatívne pravidlá vlády Slovenskej republiky Bratislava : Sekcia legislatívy a práva , 2005. s.8 schválené uznesením vlády SR č.241 z 8.4.1997 v znení neskorších predpisov{Cit. 2009-11-27}.
  5. Kráľ, Ján a Holák, Andrej. 1999. Teória a prax legislatívnej činnosti Bratislava : PF UK , 1999. s.74 {Cit. 2009-11-27}.

ZdrojeUpraviť

  • Kráľ, Ján a Holák, Andrej. 1999. Teória a prax legislatívnej činnosti Bratislava : PF UK , 1999. 104 s. {Cit. 2009-11-27}.
  • Ministerstvo obrany SR. 2005. Legislatívne pravidlá vlády Slovenskej republiky Bratislava : Sekcia legislatívy a práva , 2005. s.44 schválené uznesením vlády SR č.241 z 8.4.1997 v znení neskorších predpisov{Cit. 2009-11-27}.