Nemocenské poistenie

Nemocenské poistenie je na Slovensku (podobne v Česku) druh sociálneho poistenia, a to konkrétne poistenie pre prípad straty alebo zníženia príjmu zo zárobkovej činnosti a na zabezpečenie príjmu v dôsledku dočasnej pracovnej neschopnosti, tehotenstva a materstva. Takto definované nemocenské poistenie u nás existuje od roku 1952, o staršom a zahraničnom význame pojmu pozri nižšie.

Slovenské nemocenské poistenie sa v súčasnosti delí na nasledujúce nemocenské dávky:

Terminológia

upraviť

Nemocenské poistenie podľa vyššie uvedenej definície je niečo úplne iné než zdravotné poistenie. V minulosti to tak ale nebolo, pretože pojem nemocenské poistenie pôvodne zahŕňal nielen to, čo dnes označujeme ako nemocenské poistenie (teda poistenie pre dávky nemocenské, materské atď.), ale aj to, čo dnes označujeme ako zdravotné poistenie. Toto pôvodné chápanie nemocenského poistenia prevzalo Rakúsko-Uhorsko (a teda aj Slovensko) v 19. storočí z Nemecka a následne ho v roku 1918 prevzalo aj Česko-Slovensko. Dnešné slovenské (a české) chápanie pojmu nemocenské poistenie vzniklo až 1. 1. 1952, keď bolo v Česko-Slovensku zrušené to, čo dnes označujeme ako zdravotné poistenie (zdravotná starostlivosť sa totiž začala hradiť priamo zo štátneho rozpočtu, teda z daní), čím automaticky došlo k zúženiu pojmu nemocenské poistenie na jeho dnešný význam. Toto zúženie pojmu nemocenské poistenie bolo ponechané aj po opätovnom zavedení zdravotného poistenia v roku 1993, čiže platí dodnes.[1][2][3][4][5][6]

V nemecky hovoriacich a mnohých ďalších štátoch však viac-menej naďalej funguje systém platný u nás do roku 1951, t.j. v týchto štátoch existuje poistenie označované názvom nemocenské poistenie (napr. v Nemecku Krankenversicherung, vo Francúzsku assurance maladie), ktoré zodpovedá dnešnému slovenskému zdravotnému a (sčasti alebo úplne) dnešnému slovenskému nemocenskému poisteniu. Preto "sčasti", lebo niektoré úseky nemocenského poistenia (napr. poistenie pre dávku ošetrovné) sú v niektorých z týchto štátoch preradené do iných systémov poistenia.[1][7][8][9]

Osobný rozsah slovenského nemocenského poistenia

upraviť

Povinne nemocensky poistený je každý zamestnanec, SZČO, vtedy, keď ich hrubý príjem z podnikania v rozhodujúcom období bol vyšší ako 12násobok minimálnej mzdy, ktorá platí k 1.7. kalendárneho roka.

Dobrovoľne nemocensky poistené osoby sú osoby staršie ako 16 rokov s trvalým pobytom na území Slovenska, alebo prechodným pobytom na území Slovenska. Z povinného nemocenského poistenia sú vyňaté osoby, ktorým bol priznaný starobný, predčasný starobný alebo invalidný dôchodok s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 percent.

  1. a b pojištění nemocenské. Ekonomická encyklopedie /2 P-Ž. 2. vyd. Praha: Svoboda. 1984. S. 84-85
  2. nemocenské poistenie. Encyklopédia Slovenska IV (N - Q). 1980. S. 78-80
  3. sociálne poisťovanie. Slovenský náučný slovník III (N - Ž). 1932. S. 198-200
  4. zákon č. 103/1951 Zb. o jednotnej preventívnej a liečebnej starostlivosti
  5. zákon NR SR č. 7/1993 Z.z. o zriadení Národnej poisťovne a o financovaní zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia
  6. SOVOVÁ, Eva. Sto let zdravotní péče: pokladny si konkurovaly, sazby byly poloviční. iDNES.cz (Praha: MAFRA), 2018-11-15. Dostupné online [cit. 2023-10-30].
  7. Krankenversicherung [online]. bundesgesundheitsministerium.de, [cit. 2023-10-30]. Dostupné online.
  8. I - Maladie, maternité, paternité, invalidité, décès [online]. cleiss.fr, [cit. 2023-10-30]. Dostupné online.
  9. Krankenversicherung [online]. sozialministerium.at, [cit. 2023-10-30]. Dostupné online.