Normálne podmienky, presnejšie normálne fyzikálne podmienky, sú definované normálnym tlakom a normálnou teplotou.

Normálny tlak je 101 325 Pa a normálna teplota je 0°C (273,15 K).

Poznámka: Hodnota niektorých tabelovaných veličín (napr. hustota látok - chemické texty a poznámky) sa štandardne udáva pri teplote 20°C (293,15 K) a normálnom tlaku.