Obyčajná lineárna diferenciálna rovnica

Obyčajná lineárna diferenciálna rovnica -tého rádu je rovnica tvaru

kde funkcie sú zadané. Špeciálnym prípadom takej rovnice je lineárna diferenciálna rovnica prvého rádu (ODR). Ľavá strana tejto diferenciálnej rovnice sa zvykne značiť takto

a priradenie voláme lineárny diferenciálny operátor n-tého rádu. V prípade, že hovoríme o homogénnej lineárnej diferenciálnej rovnici.

Homogénna lineárna diferenciálna rovnica s konštantnými koeficientami upraviť

Ide o rovnicu

 

ktorej koeficienty sú konštanty. Už Euler si všimol, že exponenciálna funkcia   s vhodným   je riešením tejto rovnice. Dosadením do rovnice dostaneme podmienku na číslo  , ktorú voláme charakteristická rovnica

 

čo je algebrická rovnica stupňa  , ktorá má podľa základnej vety algebry práve   koreňov ak počítame aj ich násobnosť. Rozoznávame dva prípady:

  • ak sú korene   charakteristickej rovnice jednoduché, tak týmto postupom získame   lineárne nezávislých riešení
  • ak je niektorý koreň   charakteristickej rovnice  -násobný, tak potom funkcie   (je to   lineárne nezávislých funkcií) sú riešením diferenciálnej rovnice.

V každom prípade takto získame práve   lineárne nezávislých riešení homogénnej lineárnej diferenciálnej rovnice  -tého rádu s konštantnými koeficientami.

Ak sú koeficienty   reálne čísla, tak spolu s koreňom   má charakteristická rovnica aj koreň komplexne združený  . V tomto prípade z koreňov   máme 2 reálne funkcie

 

kde   V prípade, že uvedený koreň je viacnásobný, tak sa pridávajú násobky trigonometrických funkcií mocninou nezávisle premennej.