Odmer je uhol vo vodorovnej rovine medzi osou zbrane (=os vývrtu hlavne uvažovaná ako priamka) či zameriavača a hlavným smerom streľby, resp. pri palebných či zameriavacích prístrojoch maximálny takýto uhol, ktorý daný prístroj umožňuje.