Doc. PhDr. Ondrej Gábor, CSc. (* 30. január 1922, Breznička – † 27. august 1998, Banská Bystrica) bol slovenský matematik a pedagóg.

Ondrej Gábor
slovenský matematik
Narodenie30. január 1922
Breznička, Slovensko
vtedy Česko-Slovensko
Úmrtie27. august 1998 (76 rokov)
Banská Bystrica, Slovensko

Život upraviť

Ondrej Gábor sa narodil v Brezničke pri Lučenci. V roku 1941 absolvoval učiteľský ústav v Banskej Bystrici. Roku 1947 nadobudol učiteľskú kvalifikáciu pre meštianske školy v odbore matematika-deskriptívna geometria-výtvarná výchova s metodikou písania. V rokoch 1951 – 1956 vyštudoval popri zamestnaní učiteľskú kombináciu matematika-deskriptívna geometria pre stredné školy na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Kandidátsku dizertačnú prácu obhájil v roku 1978 na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, v odbore teória vyučovania matematiky sa habilitoval roku 1979.

Po absolvovaní učiteľského ústavu pôsobil na ľudovej škole v Čerenčanoch pri Rimavskej Sobote. Ako vojak základnej vojenskej služby bojoval v Slovenskom národnom povstaní a bol ťažko zranený. Po roku 1945 vyučoval na ľudovej škole v Kalinove a v rokoch 1946 – 1960 na meštianskej škole a gymnáziu v Lučenci. K jeho odchovancom z gymnázia patria napr. P. Kluvánek, I. Čunderlík, Lev Bukovský, I. Lukáč. V rokoch 1960 – 1991 pôsobil na Pedagogickom inštitúte a neskôr Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici. V rokoch 1981 – 1984 bol vedúcim katedry matematiky. Do dôchodku odišiel v roku 1991. Zomrel 27. augusta 1998 v Banskej Bystrici.

Práca upraviť

Ťažiskom pedagogickej, odbornej i výskumnej práce Ondreja Gábora bola teória vyučovania matematiky so zameraním na základnú školu. Samostatne i v rámci riešenia rezortných a fakultných výskumných úloh teoreticky rozpracoval základné problémy koncepcie matematického vzdelávania na základnej škole a angažoval sa v praktickej realizácii výsledkov. Do riešenia výskumných úloh zapájal poslucháčov, diplomantov, ašpirantov, spolupracovníkov zo siete fakultných učiteľov a ďalších dobrovoľníkov, uvádzaniu výsledkov do praxe napomáhal publikáciami v časopisoch metodického zamerania (Matematika a fyzika ve škole, Rozhledy matematicko-fyzikální), množstvom osobných prednášok a metodických vystúpení, príspevkami na domácich regionálnych, celoštátnych i zahraničných konferenciách (Praha, Tula, Szeged, Eger a i.). Výsledky svojej teoretickej práce i praxe zahrnul ako spoluautor do vysokoškolskej učebnice Teória vyučovania matematiky I..

Chápal význam a dôležitosť celoživotného vzdelávania učiteľov. Podporoval preto zakladanie okresných klubov učiteľov matematiky v rámci odbočky JSMF vo Zvolene a na akciách týchto klubov prednášal. Bol členom redakčnej rady časopisu Matematika a fyzika v škole a pracoval v ústrednom výbore a revíznej komisii JČSMF a JSMF. Za jeho zásluhy o rozvoj činnosti oboch organizácií mu bolo v roku 1984 udelené čestné členstvo JČSMF.
Z množstva ďalších uznaní a vyznamenaní stoja v popredí čestné tituly Vzorný učiteľ a Zaslúžilý učiteľ (1973).

Doc. Gábor stál pri zrode divadelného ochotníckeho súboru Timrava v Lučenci, dve sezóny ako hosť vystupoval v opernom súbore Divadla J. G. Tajovského v Banskej Bystrici, účinkoval ako futbalový rozhodca, bol členom výboru Zväzu protifašistických bojovníkov v Banskej Bystrici, podieľal sa na činnosti Klubu priateľov Novohradu.

Dielo upraviť

  • Teória vyučovania matematiky
  • Metodika riešenia dôkazových úloh v geometrii

Literatúra upraviť

Externé odkazy upraviť

  • Matematický ústav SAV – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok. Vzhľadom na to, že tento zdroj ešte nemá vyriešené autorské práva podľa licencie CC-BY-SA 3.0, nie je zatiaľ vhodné preberať články označené touto šablónou.
  • Regionálne osobnosti VKMK – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.