Onomaziológia

Onomaziológia je odvetvie jazykovedy, náuka o pomenúvaní. Skúma, ako sa predmetom a udalostiam, resp. ich pojmovému stvárneniu priraďujú jazykové znaky, dávajú mená. Onomaziológia postupuje pri skúmaní vzťahu jazykových výrazov k označovaným javom od javov k označujúcim prvkom.

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.