Opatrenie (ministerstvo)

Opatrenie je jeden zo všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré vydávajú ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy. Jeho základná úprava je uvedená v článku 123 Ústavy Slovenskej republiky.[1]

Všeobecná charakteristika upraviť

Tvorbu všeobecne záväzných právnych predpisov (ďalej len „právny predpis“) a teda aj opatrenia, záväzne určujú legislatívne pravidlá vlády pri príprave, predkladaní a prerokúvaní až po ich vyhlásenie Pri príprave a predkladaní legislatívneho zámeru sa postupuje podľa smerníc na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády.

Návrh na predloženie opatrenia upraviť

Člení sa na všeobecnú a osobitnú časť. Spracovaný návrh opatrenia predkladateľ zverejní a zašle ministerstvám a iným ústredným orgánom štátnej správy v pôsobnosti, ktorých sa právna úprava realizuje. Návrh opatrenia obsahuje názov, dátum schválenia a stručné vymedzenie jeho hlavného obsahu.

„OPATRENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky z ............. 1999

o ... (ktorým sa mení a dopĺňa ...)“.

Účinnosť opatrenia upraviť

Vyjadruje sa vetou: „Toto opatrenie nadobúda účinnosť ...“ a pripája sa dátum s vyjadrením príslušného mesiaca, napríklad „1. januára 1997“, ak nemá výnimočne nadobudnúť účinnosť dňom vyhlásenia. Jednotnú legislatívnu techniku tvorby právnych predpisov obsahujú legislatívno-technické pokyny.

Vyhlasovanie opatrení upraviť

Opatrenia sa vyhlasujú uverejnením oznámenia o ich vydaní v zbierke zákonov, ak osobitný zákon neustanoví, že sa vyhlasujú uverejnením ich úplného znenia. .[2]

Referencie upraviť

  1. Kráľ, Ján a Holák, Andrej. 1999. Teória a prax legislatívnej činnosti Bratislava : PF UK , 1999. s.75 {Cit. 2009-11-27}.
  2. Ministerstvo obrany SR. 2005. Legislatívne pravidlá vlády Slovenskej republiky Bratislava : Sekcia legislatívy a práva , 2005. s.15 schválené uznesením vlády SR č.241 z 8.4.1997 v znení neskorších predpisov{Cit. 2009-11-27}.

Zdroje upraviť

  • Kráľ, Ján a Holák, Andrej. 1999. Teória a prax legislatívnej činnosti Bratislava : PF UK , 1999. 104 s. {Cit. 2009-11-27}.
  • Ministerstvo obrany SR. 2005. Legislatívne pravidlá vlády Slovenskej republiky Bratislava : Sekcia legislatívy a práva , 2005. s.44 schválené uznesením vlády SR č.241 z 8.4.1997 v znení neskorších predpisov{Cit. 2009-11-27}.