Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR

Vojenský rímskokatolícky ordinariát alebo Ordinariát OS a OZ SR bol zriadený 20. januára 2003 Svätou stolicou na základe parciálnej Zmluvy medzi SR a Svätou stolicou o duchovnej službe katolíckym veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky. Ordinariát je postavený na úroveň diecézy, má pôsobnosť pre celé Slovensko a začal prakticky fungovať 1. marca 2003.

Erb vojenského ordinariátu
Katedrála sv. Šebastiána

Zriadenie ordinariátu upraviť

Vojenský ordinariát predstavuje výnimočnú formu organizácie rímskokatolíckej cirkvi. Organizačne sú cirkevné inštitúcie obyčajne zriaďované na územnom princípe (diecézy, arcidiecézy, provincie). K vytvoreniu zvláštnych cirkevných štruktúr, vojenských ordinariátov, na ktorých čelo boli ustanovení ordinári s cirkevnou právomocou, pristúpila rímskokatolícka cirkev na základe výnimočného postavenia príslušníkov a zamestnancov ozbrojených zložiek v spoločnosti. Do roku 2005 bolo na celom svete zriadených 34 vojenských ordinariátov.

Zriaďovanie vojenských ordianariátov je zakotvené v ustanoveniach kánonického práva o vojenských duchovných správcoch a v apoštolskej konštitúcii pápeža Jána Pavla II. Spirituali militum curae, ktorá kánonicky upravuje duchovnú službu formou personálnych diecéz (vojenských ordinariátov, ordinariátov OS a OZ a pod.) na čele s vojenskými biskupmi, biskupmi OS a OZ alebo poľnými ordinármi. Podľa kánonického práva katolícki veriaci podliehajúci pod jurisdikciu, teda právomoc ordinára nie sú povinní ju využívať a môžu využívať aj právomoc ordinárov civilných diecéz. Právomoc ordinára neznamená povinnosť pre všetkých príslušníkov bez rozdielu vierovyznania, resp. bez vyznania, podriaďovať sa pôsobeniu ordinára a duchovných ordinariátu. Neznamená ani nijakú diskrimináciu osôb iných vierovyznaní, resp. bez vyznania, či nadradenosť katolíckej cirkvi v tejto oblasti. Tak isto nebráni ani ekumenickej spolupráci duchovných ordinariátu s duchovnými nekatolíckych cirkví, ani slúženiu ekumenických bohoslužieb aj pre príslušníkov nekatolíckych cirkví.

Zriadenie vojenského ordinariátu na Slovensku bolo umožnené na základe Zmluvy medzi SR a Svätou stolicou o duchovnej službe katolíckym veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky, ktorú schválila vláda SR 14. augusta 2002. 28. novembra 2002 zmluvu vo Vatikáne ratifikoval prezident Rudolf Schuster a štátny sekretár Svätej Stolice Angelo kardinál Sodano. Na čelo ordinariátu menoval Svätý Otec Ján Pavol II. 20. januára 2003 biskupa Františka Rábeka.

Štruktúra upraviť

V súčasnosti má ordinariát vo Vikariáte Ozbrojených síl SR 3 dekanáty a 21 kňazov[1]. Vo Vikariáte Ordinariátu OS a OZ SR Ministerstva vnútra SR má 3 dekanáty a 15 kňazov[2]. Vo Vikariáte Zboru väzenskej a justičnej stráže je 5 dekanátov a 18 kňazov[3].

V r. 2003-2009 bol dočasnou katedrálou Kostol svätých Jána z Mathy a Felixa z Valois v Bratislave. Od roku 2009 je hlavným chrámom ordinariátu Katedrála sv. Šebastiána v Bratislave - Krasňanoch.

Patrónmi ordianariátu sú sv. Florián, sv. Juraj, sv. Martin, sv. Michal a sv. Šebastián.

Biskupi upraviť

Referencie upraviť

Externé odkazy upraviť