Orgán činný v trestnom konaní

Orgán činný v trestnom konaní (zaužívaná skratka OČTK[1]) je orgán verejnej moci, ktorý na základe právneho poriadku vykonáva trestné konanie.

Slovensko upraviť

Na Slovensku definuje orgány činné v trestnom konaní § 10 ods. 1, 8, 9 a 10 Trestného poriadku (č. 301/2005 Z. z.). Patrí k nim:[2]

 • prokurátor,
 • policajt:
  • vyšetrovateľ alebo (poverený) príslušník Policajného zboru,[3]
  • vyšetrovateľ alebo poverený pracovník Finančnej správy SR (v prípade trestných činov spáchaných v súvislosti s porušením colných predpisov alebo daňových predpisov v oblasti dane z pridanej hodnoty pri dovoze a spotrebných daní),[4]
  • poverený príslušník Vojenskej polície (v konaní o trestných činoch príslušníkov ozbrojených síl),[5]
  • poverený príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže (v konaní o trestných činoch príslušníkov ZVJS a v objektoch ZVJS aj jeho zamestnancov a o trestných činoch osôb vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe),[6]
  • veliteľ námornej lode (v konaní o trestných činoch spáchaných na tejto lodi),[7]
  • (v rozsahu poverenia úkonov vyšetrovania) zástupca príslušného orgánu iného štátu, orgánu Európskej únie alebo orgánu vytvoreného spoločne členskými štátmi Európskej únie, ktorý je zaradený do spoločného vyšetrovacieho tímu vytvoreného na základe dohody.[8]

Podľa od 1. januára 2006 zrušeného Zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (trestného poriadku) sa medzi orgány činné v trestnom konaní zaraďovali aj súdy.[9]

Česko upraviť

V rámci § 12 ods. 1 a 2 Trestního řádu (č. 141/1961 Sb.) sa k orgánom činným v trestnom konaní (čes. orgány činné v trestním řízení) zaraďuje:[10]

 • súd,
 • štátny zástupca (prokurátor),
 • policajný orgán:
  • Polícia ČR,[11]
  • Generálna inšpekcia bezpečnostných zborov (v konaní o trestných činoch príslušníkov Polície ČR, Väzenskej služby ČR, Generálnej inšpekcie bezpečnostných zborov, colníkov, resp. štátnych zamestnancov zaradených k výkonu práce u uvedených orgánov, pričom trestné činy spáchali v súvislosti s plnením ich pracovných úloh),[12]
  • poverené orgány Väzenskej služby ČR (v konaní o trestných činoch osôb vo výkone väzby, trestu odňatia slobody a zabezpečovacej detencie, spáchaných vo väznici alebo ústave na výkon zabezpečovacej detencie),[13]
  • poverené colné orgány (v konaní o trestných činoch spáchaných porušením colných predpisov o dovoze, vývoze alebo prevoze tovaru, porušením právnych predpisov pri umiestnení a obstaraní tovaru v členských štátoch Európskeho spoločenstva, pokiaľ je tento tovar prepravovaný cez štátne hranice Česka a v prípadoch porušenia daňových predpisov, pri ktorých sú colné orgány správcami dane),[14]
  • poverené orgány Vojenskej polície (v konaní o trestných činoch príslušníkov ozbrojených síl a osôb, ktoré páchajú trestnú činnosť proti príslušníkom ozbrojených síl vo vojenských objektoch, proti vojenským objektom, vojenskému materiálu alebo ostatnému štátnemu majetku, s ktorým nakladá Ministerstvo obrany ČR),[15]
  • poverené orgány Bezpečnostnej informačnej služby (v konaní o trestných činoch príslušníkov Bezpečnostnej informačnej služby),[16]
  • poverené orgány Úradu pre zahraničné styky a informácie (v konaní o trestných činoch príslušníkov Úradu pre zahraničné styky a informácie),[17]
  • poverené orgány Vojenského spravodajstva (v konaní o trestných činoch príslušníkov Vojenského spravodajstva).[18]

Poľsko upraviť

V Poľsku tvorí orgány činné v trestnom konaní (poľ. Organy procesowe w postępowaniu karnym) súd, prokurátor a policajné orgány.

Referencie upraviť

 1. Pojmy trestného konania, Bratislava: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, c2021, https://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Pomoc-obetiam/Pre-obete/Co-je-to-trestne-konanie/Pojmy-trestn%C3%A9ho-konania.aspx, dost. 2021-10-25 
 2. § 10 ods. 1 Trestného poriadku (č. 301/2005 Z. z.)
 3. § 10 ods. 8 písm. a), c) a ods. 10 Trestného poriadku (č. 301/2005 Z. z.)
 4. § 10 ods. 8 písm. b) a f) Trestného poriadku (č. 301/2005 Z. z.)
 5. § 10 ods. 8 písm. d) Trestného poriadku (č. 301/2005 Z. z.)
 6. § 10 ods. 8 písm. e) Trestného poriadku (č. 301/2005 Z. z.)
 7. § 10 ods. 8 písm. g) Trestného poriadku (č. 301/2005 Z. z.)
 8. § 10 ods. 9 Trestného poriadku (č. 301/2005 Z. z.)
 9. § 12 ods. 1 Zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (trestného poriadku)
 10. § 12 ods. 1 Trestního řádu (č. 141/1961 Sb.)
 11. § 12 ods. 2 písm a) Trestního řádu (č. 141/1961 Sb.)
 12. § 12 ods. 2 písm b) a i) Trestního řádu (č. 141/1961 Sb.)
 13. § 12 ods. 2 písm c) Trestního řádu (č. 141/1961 Sb.)
 14. § 12 ods. 2 písm d) Trestního řádu (č. 141/1961 Sb.)
 15. § 12 ods. 2 písm e) Trestního řádu (č. 141/1961 Sb.)
 16. § 12 ods. 2 písm f) Trestního řádu (č. 141/1961 Sb.)
 17. § 12 ods. 2 písm g) Trestního řádu (č. 141/1961 Sb.)
 18. § 12 ods. 2 písm h) Trestního řádu (č. 141/1961 Sb.)