Organizmus (filozofia)

Organizmus je:

  • a) biologické indivíduum, ucelený živý systém usporiadaný v čase a priestore, schopný samostatnej existencie vďaka prispôsobovaniu sa prostrediu
  • b) každý systém, ktorého organizácia je podobná živému organizmu

Pojem (biologického) organizmu sa profiluje v kritike mechanistických teórií 17. storočia a 18. stor., ktoré opisovali živé telesá podľa modelu fungovania stroja. Proti tomu vystúpil vitalizmus.

V prípade človeka je z pohľadu informatiky organizmus jeho riadená časť; organizmus tu je teda sústava riadená psychikou.

Podľa Kanta organizmus je celostnosť, ktorej účelovo zamerané správanie vyplýva z toho, že časti organizmu sú vo vzájomných vzťahoch príčiny a účinku. V protiklade k stroju má organizmus svoje pôsobiace, činné príčiny ako prírodné účely sám v sebe. Tieto prírodné účely nie sú však fakticky dané, lež vystupujú pred nami ako regulatívna idea zmysluplne riadiaca naše poznanie.