Ottov cyklus alebo Ottov obeh je ideálny tepelný obeh pozostávajúci z vratných zmien.

Ottov cyklus popisuje prácu stroja kde prívod a odvod tepla sa uskutočnia vo veľmi krátkom čase - bez zmeny pohybu piesta. Takéto priblíženie je možné použiť iba pre zážihové motory, kde je rýchlosť spaľovania (prívod tepla) dostatočne vysoká. Odvod tepla je realizovaný výmenou náplne, čo zhruba zodpovedá predpokladom modelu.

Diagram Ottovho cyklu upraviť

 
Znázornenie Ottovho cyklu v p-V diagrame.

Jednotlivé fázy Ottovho cyklu znázorňuje diagram vyjadrujúci závislosť tlaku od objemu (p-V diagram). Zanesením všetkých štyroch fáz cyklu do jedného diagramu získame oblasť ohraničenú dvomi adiabatami a dvomi izochorami. Obsah tejto oblasti zodpovedá práci vykonanej strojom

 
  • krivka medzi bodmi 1 a 2 — adiabatická kompresia
  • krivka medzi bodmi 2 a 3 — izochorický prívod tepla
  • krivka medzi bodmi 3 a 4 — adiabatická expanzia
  • krivka medzi bodmi 4 a 1 — izochorický odvod tepla

Učinnosť Ottovho cyklu upraviť

Účinnosť Ottovho cyklu závisí iba na

 

Referencie upraviť

Trnka J., Urban J.: Spaľovacie motory. Alfa Bratislava, 1992.