Ozbrojený konflikt je v medzinárodnom práve konflikt medzi vojakmi viacerých štátov alebo medzi vojakmi, paramilitaristickými organizáciami alebo povstalcami v rámci jedného štátu. Ozbrojený konflikt existuje už vtedy, keď vojaci alebo paramilitaristické skupiny disponujúce aspoň regionálne obmedzenou mocou hrozia, že svoju moc využijú. Presné odlíšenie pojmov ozbrojený konflikt a vojna (vojnový stav) je sporné.

Termín zaviedli Ženevské dohovory o ochrane obetí ozbrojených konfliktov z roku 1949 ako náhradu za starší, užší pojem vojnový stav. Podľa Dodatkového protokolu 1 k dohovorom z roku 1949 môžu byť stranami ozbrojeného konfliktu aj národy, ktoré bojujú proti koloniálnej nadvláde, cudzej okupácii, rasistickým režimom a i., aby uplatnili svoje právo na sebaurčenie. Strana ozbrojeného konfliktu sa volá strana konfliktu [1].

Referencie Upraviť

  1. bojujúce strany. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2001. 686 s. ISBN 80-224-0671-6. Zväzok 2. (Bell – Czy).