Pamäť (počítač)

Pamäť (genitív jedn. čísla, akuzatív a nominatív množného čísla znie pamäte - na rozdiel od ľudskej pamäti) v informatike je súčasť počítača (alebo jeho periférie) alebo iného elektronického zariadenia, určená na ukladanie a čítanie informácií (digitálnych údajov).

Pamäť je súčiastka, zariadenie alebo materiál, ktorý umožňuje uložiť obsah informácie (zápis do pamäte), uchovať ju na požadovanú dobu a znovu ju získať pre ďalšie použitie (čítanie pamäte). Informácia je zvyčajne vyjadrená ako číselná hodnota, alebo je nositeľom informácie modulovaný analógový signál. Pre svoje vlastnosti sa používa binárna (dvojková) číselná sústava. Pre uchovanie informácie teda stačí signál (napr. elektrické napätie), ktorý má dva rozlíšiteľné stavy a nie je potrebné presne poznať veľkosť signálu.

Základnou jednotkou ukladanej informácie je jeden bit, jedna dvojková číslica. Táto číslica môže nadobúdať dve hodnoty, ktoré nazývame "logická nula" a "logická jednotka". Logická hodnota bitu môže byť reprezentovaná rôznymi fyzikálnymi veličinami:

Pre správnu funkciu pamäti treba riešiť okrem vlastného princípu uchovanie informácie aj lokalizáciu uložených dát. Hovoríme o adrese pamäťového miesta, kde adresa je zvyčajne opäť vyjadrená číselne.

Základné delenie pamätí z hľadiska spôsobu uloženia informácie:


V počítačoch môžeme nájsť niekoľko druhov pamätí. Medzi základné druhy počítačovej pamäte patria:

Delenie podľa prístupu k údajom: