Ppm (z angl. parts per million) je podobne ako percento spôsob, ako vyjadriť zlomok – milióntinu – celým číslom. Napríklad zápis 45 ppm znamená 45 milióntin, t. j. 0,000045, alebo 45 x 10−6, či 0,0045%, prípadne 0,045‰.

Naopak, percento a promile sa dá vyjadriť ako:

  • 1 % = 10 000 ppm
  • 1 ‰ = 1 000 ppm

Typické použitie

upraviť

Koncentrácia

upraviť

Ppm sa obvykle používa na vyjadrenie koncentrácie v chémii a príbuzných vedách. Používa sa niekedy v elektronike, napr. na vyjadrenie čistoty kryštálu. Jednotka ppm (Parts per milion) - vyjadruje počet častíc na 1 milión ostatných častíc (značí teda jej molový zlomok), alebo 0,0001 %.

Chybovosť

upraviť

V automobilovom priemysle sa používajú jednotky rádu ppm najmä na vyjadrenie kvality dodávky – koľko chybných kusov pripadá na 1 milión dodaných kusov. Firmy využívajú na vyčíslenie ppm rôzne metodiky. Výsledky sa najčastejšie prezentujú formou grafov, v ktorých sa porovnáva ppm od viacerých dodávateľov za určité obdobie, alebo vývoj ppm u jedného dodávateľa, s cieľom zistiť či má ppm klesajúcu/rastúcu tendenciu.

Existuje aj tzv. logistické ppm, ktoré by sme mohli rozčleniť na dodávateľské a zákaznícke z pohľadu firmy, v ktorej pracujete.

– zákaznícke logistické ppm /customer logistic ppm/ – vyjadruje počet kusov nedodaných načas zákazníkovi, pripadajúcich na 1 milión vyexpedovaných kusov z našej firmy. Takmer každá firma používa iné pravidlá pre stanovenie tzv. logistického incidentu – niečo ako reklamácia termínu dodávky, času dodania tovaru, označenia tovaru... Niektoré firmy považujú za problém aj dodanie tovaru predčasne, teda pred dohodnutým dodacím termínom, iné až po uplynutí dodacieho termínu. Čiže všetky kusy, ktoré zákazník obdrží napr. 1 deň pred dohodnutým termínom dodávky, budú zahrnuté do kalkulácie tohto ppm.

– dodávateľské logistické ppm /supplier logistic ppm/ – vyjadruje počet kusov, ktoré nám náš dodávateľ nedodá včas, resp. v stanovený termín, pripadajúcich na 1 milión dodaných kusov.

Logistické a kvalitatívne ppm vo výraznej miere ovplyvňujú výsledky hodnotenia dodávateľov /supplier evaluation/. Základom každého obchodu je samozrejme dodať včas, presné množstvo, riadne označené a v požadovanej kvalite.

Pozri aj

upraviť