Pedagogické vedy

Pedagogické vedy sú vedy z oblasti pedagogiky.

Systém/členenie pedagogických viedUpraviť

a) základné pedagogické vedy:

 • Všeobecná pedagogika:
  • Základy pedagogiky
  • Didaktika(teória vyučovania) - zaoberá sa vyučovacím procesom, spôsobom odovzdávania vedomostí a zručností zo strany učiteľa a spôsobom prijímania týchto informácií zo strany žiaka
  • Teória výchovy– zaoberá sa výchovným pôsobením jednotlivcov, sociálnych skupín na mládež
 • Dejiny pedagogiky- je to veda, ktorá sa zaoberá vývojom názorov na výchovu a vzdelávanie, zaoberá sa významnými osobnosťami pedagogiky, skúma prednosti a nedostatky vzdelávacích systémov v predchádzajúcich obdobiach
 • Porovnávacia pedagogika- je to spôsob vzdelávania v našich podmienkach, porovnáva školské systémy s inými štátmi, medzi štátmi
 • Metodológia pedagogiky

b) aplikované pedagogické vedy:

 • podľa veku žiaka:
  • pedagogika predškolského veku (3-6)
  • pedagogika mladšieho školského veku (6-11)
  • pedagogika pubertálneho veku:
   • pedagogika stredného školského veku (11-15)
   • pedagogika staršieho školského veku (15-18,19)
  • pedagogika adolescentov (18-22)
  • (andragogika {veda o výchove, vzdelávaní a poradenstve pre dospelých} už nepatrí medzi aplikované pedagogické vedy, ale je samostatnou vednou disciplínou vrámci vied o výchove - antropogogiky. Geragogika, je konštitujúca sa veda z andragogiky, ktorá sa zameriava na špecifiká výchovy a vzdelávania pre seniorov.)
 • podľa druhu spoločenskej činnosti:
  • pedagogika podniková
  • pedagogika vojenská
  • pedagogika dramatická
  • pedagogika hudby
  • pedagogika športu
  • pedagogika voľného času
 • podľa výchovných inštitúcií:
  • pedagogika rodinná
  • pedagogika školská
  • pedagogika detských a mládežníckych organizácií

c) špeciálna pedagogika- zaoberá sa postihnutými žiakmi (zrakovo – tiflopédia, sluchovo – surdoppédia, rečovo – logopédia, rozumovo - psychopédia) a liečebná pedagogika – zaoberá sa krátkodobo postihnutými ľuďmi (úrazy...)

d) Príbuzné vedy - ktoré poskytujú pedagogike informácie o človeku, o možnostiach výchovy a vzdelávania. Patrí sem: psychológia, filozofia, sociológia, biológia a ekonomika.

e) Hraničné vedy – svojim obsahom patria aj do pedagogiky aj do príbuznej vednej disciplíny. Nie sú to samostatné vedené disciplíny. Prelínajú sa v dvoch a viac vedách. Patrí sem:

 • pedagogická psychológia (pedagogika a psychológia) – zaoberá sa duševnými pochodmi, ktoré prebiehajú v mozgu počas učenia a vzdelávania
 • sociálna pedagogika (sociológia a pedagogika) – poskytuje info o vplyve prostredia na výchovu a vzdelávanie
 • školská hygiena (biológia a pedagogika) – zdravotné podmienky, za ktorých sa realizuje výchova a vzdelávanie
 • filozofia vzdelávania (filozofia a pedagogika) – zaoberá sa postavením vzdelávania a pedagógov v spoločnosti
 • ekonomika vzdelávania (ekonomika a pedagogika) – za akých ekonomických podmienok sa realizuje vzdelávací proces, zaoberá sa finančným zabezpečením tohto procesu.
 • organizácia a riadenie školy – zaoberá sa prípravou pedagógov pre riadiace posty