Pedofília

chorobná sexuálna náklonnosť k deťom

Pedofília je v odbornom poňatí trvalá alebo dlhodobá náklonnosť či reaktivita s erotickým rozmerom prevažne alebo výlučne voči chlapcom alebo dievčatám, u ktorých ešte nie sú vyvinuté sekundárne pohlavné znaky. V štatistických manuáloch (DSM, MKCH) je radená medzi parafílie, niektorí odborníci (napr. F. Berlin) ju zároveň označujú ako sexuálnu orientáciu. Človek, u ktorého je takáto náklonnosť rozoznaná, je nazývaný pedofil. Označenie pochádza z gréckeho slova paidofilia (παιδοφιλια) = láska k deťom, zloženého zo slov pais (παις) = dieťa, chlapec a filia (φιλια) = láska, priateľstvo. Pôvodne starogrécky výraz umelo zaviedol, ako súčasť psychiatrického termíne "pedophilia erotica", v roku 1886 v spise Psychopathia Sexualis viedenský psychiater Richard von Krafft-Ebing.

V antickom Grécku údajne slovo používali niektorí básnici ako synonymum bežného výrazu pederastia, a to z dôvodov skôr metrických, než významových. Slovo pederastia neoznačovalo ani trvalý osobnostný sklon, ani obyčajnú sexuálnu praktiku, ale typ medziosobného vzťahu.

V neodbornom použití a najmä v masmédiách je často používaná pedofília v posunutom význame, ako označenie pre sexuálne aktivity s deťmi (prípadne vôbec s osobami pod tzv. zákonnou vekovou hranicou) alebo nakladanie s detskou pornografiou (výroby, vlastníctva, šírenie, užívanie).

Vzhľadom na neustálenosti a nepresnosti definície nemožno výskyt pedofílie v populácii vyčísliť spôsobom, ktorý by presahoval kontext konkrétnej metódy zisťovania.