Perzská ríša môže byť:

Spravidla sa však ako „Perzská ríša“ označuje len Staroperzská ríša.

Obidve ríše mali svoje ťažisko v dnešnom Iráne a obidve vďačili za svoj vznik indoeurópskemu národu Peržanov, obývajúcemu od 8. stor. pred Kr. oblasť Parsa (Persis). Medzi staroperzským a novoperzským obdobím je časová medzera zhruba päťstopäťdesiat rokov, keď iránskym krajom vládli príslušníci iných etník – najskôr Alexander Veľký, potom diadochovia a napokon Parti (Partská ríša).

Podrobnosti pozri vo vyššie uvedených dvoch článkoch.