Peter Kónya

slovenský historik (1966 – )

Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD. (* 20. august 1966, Prešov, ČSSR) je slovenský univerzitný profesor, historik a akademický funkcionár. Pôsobí na Inštitúte histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Je rektorom Prešovskej univerzity v Prešove od 1. augusta 2015.

Peter Kónya
slovenský univerzitný profesor, historik
Peter Kónya
Narodenie20. august 1966 (57 rokov)
Prešov, ČSSR
Známy vďakarektor Prešovskej univerzity v Prešove
Alma materPrešovská univerzita v Prešove

Vzdelanie

upraviť

Priebeh zamestnaní[1]

upraviť
 • jún 1990 – júl 1991 – študijný pobyt na Katedre dejín FF UPJŠ v Prešove
 • júl 1991 – september 1998 asistent a odborný asistent na Katedre dejín FF UPJŠ a FF PU v Prešove; september 1998 – január 2002 – odborný asistent na Katedre všeobecných dejín FF PU; január 2002 – november 2003 – docent, od roku 2003 profesor na katedre všeobecných dejín a od roku 2005 Inštitúte histórie FF PU; od septembra 2005 vedúci Katedry stredovekých a ranonovovekých dejín, od r. 2014 najstarších, stredovekých a ranonovovekých dejín FF PU; 2003 – 2007 – prodekan FF PU pre rozvoj
 • od 1. augusta 2007 – prorektor Prešovskej univerzity v Prešove
 • od 1. augusta 2010 – riaditeľ Centra excelentnosti sociohistorického a kultúrnohistorického výskumu Prešovskej univerzity v Prešove
 • od 1. augusta 2015 – rektor Prešovskej univerzity v Prešove

Zahraničné pobyty, štipendiá

upraviť
 • 1994, 1995, 1997: Universität Bayreuth, Lehrstuhl für Geschichte der Frühen Neuzeit (DAAD)
 • 1995: Jiretschek-Stiftung Wien
 • 1998, 2001: Ostinstitut Wien
 • december 2001: Ostinstitut Wien

Hosťujúci profesor:

Členstvo vo vedeckých spoločnostiach, radách časopisov[2]

upraviť

Členstvo v redakčných a vedeckých radách časopisov

upraviť
 • Acta Collegii Evangelici Prešoviensis
 • Acta Judaica Slovaca (Slovenské národné múzeum, Bratislava)
 • Historia Ecclesiastica (predseda)
 • Annales Historici Prešovienses
 • História (HS)
 • Történelmi Tanulmányok (Debreceni Egyetem)
 • Acta Academiae Paedagogicae Agriensis - Nova Series (Sectio Historiae) (Eszterházy Károly Egyetem, Eger)
 • Social Work Journal (Państwowa Wyższa Szkola Technyczno-Ekonomyczna, Jarosław)
 • Prace Historyczno-Archiwalne (Archiwum Państwowe w Rzeszowie)
 • Bohemiae Occidentalis Historica (Západočeská univerzita, Plzeň)

Členstvo vo vedeckých radách

upraviť

Vedecká rada Prešovskej univerzity, Vedecká rada Filozofickej fakulty PU, Vedecká rada Pravoslávnej bohosloveckej fakulty PU, Vedecká rada Fakulty humanitných a prírodných vied PU, Vedecká rada Fakulty športu PU, Vedecká rada Fakulty stredoeurópskych štúdií UKF (do r. 2013), Vedecká rada Univerzity Jánosa Selyeho v Komárne, Vedecká rada Technickej univerzity v Košiciach, Vedecká rada Reformovanej teologickej fakulty Univerzity Jánosa Selyeho v Komárne, Vedecká rada Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Debreceni Egyetem Bölcsészzettudományi Kar (doktorská rada) v Debrecíne, Eszterházy Károly Főiskola v Egeri (doktorská rada).

Riešené projekty

upraviť
 • zodpovedný riešiteľ 4 projektov VEGA a dvoch ukončených projektov KEGA, zodpovedný riešiteľ jedného prebiehajúceho projektu z Nórskych fondov, zodpovedný riešiteľ 2 a riešiteľ 1 zahraničného projektu (ukončených).
 • V roku 2015 – 2018 vedúci riešiteľ: 2 projekty VEGA, 1 projekt KEGA, 1 projekt z Nórskych fondov

Zameranie vedeckej činnosti

upraviť

Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti sa orientuje na dejiny protihabsburských povstaní v Uhorsku a ich dopadov na hornouhorské slobodné kráľovské mestá (Prešovský krvavý súd z roku 1687, Prešov, Bardejov, Sabinov počas protireformácie a protihabsburských povstaní (1670 – 1711), Za Boha vlasť a slobodu. Pohnuté osudy kuruckého generála Juraja Ottlyka).

Venuje sa aj výskumu problematiky reformácie a rekatolizácie a dejinám evanjelickej cirkvi a.v., s dôrazom na dejiny prešovského evanjelického kolégia.

Bol zostavovateľom a autorom viacerých vedeckých zborníkov, monografií a edície prameňov k témam ako protireformácia, rekatolizácia a katolícka reforma, Tri luterské vyznania viery z Uhorska, Leonard Stöckel a reformácia v strednej Európe, Konfesionalizácia na Slovensku v 16. – 18. storočí.

Jeho bádateľský záujem sa sústreďuje aj na výskum regionálnych dejín, kde bol autorom a zostavovateľom mnohých dejín obcí a miest na území východného Slovenska (Dejiny Sabinova, Dejiny Sobraniec, Dejiny Kráľovského Chlmca, Dejiny obce Soľ). Je zostavovateľom a spoluautorom vysokoškolskej učebnice Dejiny Uhorska : (1000 – 1918).

Vyšlo viac ako 30 monografií a takmer 200 vedeckých prác v časopisoch a zborníkoch na Slovensku, v Maďarsku, Česku, Poľsku, Nemecku, Rumunsku, Rakúsku a na Ukrajine.[3]

Dielo (vybraná bibliografia)

upraviť
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
 1. Kónya, Peter: Az Eperjesi Vértörvényszék. Budapest 1994, 138 s.
 2. Szögi, László – Kónya, Peter: Sáros megyei diákok az európai egyetemeken 1387-1918. Budapest 2012, 410 s.
 3. Kónya, Annamária – Kónya, Péter: Szlovák refornátusok a 16.-18. században. Sárospatak  2013, 195 s.
 4. Durovics, Alex – Kónya, Péter: Az Eperjesi Kollégium felsőfokú hallgatói. Študenti vyšších tried Prešovského kolégia 1667 – 1850. Budapest 2015, 502 s.
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
 1. Kónya, Peter: Krvavý súd. Prešov 1992, 135 s.
 2. Kónya, Peter: Prešov, Bardejov a Sabinov počas protireformácie a protihabsburských povstaní (1670-1711). Prešov 2000, 226 s.
 3. Kónya, Peter: Prešovský krvavý súd z r. 1687. Prešov 2001, 148 s.
 4. Kónya, Peter: Za Boha, vlasť a slobodu! Pohnuté osudy kuruckého generála Juraja Ottlyka. Prešov 2009, 366 s.
 5. Kónyová, Annamária – Kónya, Peter: Kalvínska reformácia a reformovaná cirkev na východnom Slovensku v 16.-18. storočí. Prešov 2010, 240 s.
 6. Kónya, Peter, et altera: Konfesionalizácia na Slovensku v 16.-18. storočí. Prešov 2010, s. 244.
 7. KÓNYA, Peter, a kol. Dejiny Uhorska : (1000 – 1918). Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013. 787 s. ISBN 978-80-555-0921-1. (²2014. ISBN 978-80-89628-59-9)
 8. Kónya, Peter: Centrálne úrady hospodárskej správy počas povstania Františka II. Rákócziho. Prešov 2014, 103 s.
 9. Kónya, Peter: Pod zástavou kurucov. Protihabsburské povstania v Uhorsku v r. 1670 – 1711. Prešov 2015, 573 s.
 10. Kónya, Peter - Landa, Dezider: Stručné dejiny prešovských židov. Prešov 1995, 120 s.
 11. Kónya, Peter - Michnovič, Imrich a kol.: Dejiny obce Soľ. Prešov 1997, 181 s. (Kónya, P.: s. 6-7, 23-67, 157-162, 164-170).
 12. Kónya, Peter, a kol.: Dejiny Čierneho nad Topľou. Prešov 1999, 183 s. (Kónya, P.: s. 5, 23-94).
 13. Kónya, Peter a kol.: Dejiny Sabinova. Sabinov 2000, 536 s. Kónya, P.: Sabinov v druhej polovici 17. a na prahu 18. storočia, s. 119- 154, Sabinov v 18. storočí, s. 155-184, Na sklonku 18. a v prvej polovici 19. storočia, s. 185-215, Sabinov v druhej polovici 19. storočia, s. 216-262, Na prahu 20. storočia, s. 263-282).
 14. Michnovič, Imrich.-Kónya, Peter: Dejiny obce Hlinné. Prešov 2002, 174 s.
 15. Kónya, Peter: Od protihabsburských povstaní do konca monarchie. Humenné v rokoch 1670-1918. In: Fedič, V. a kol.: Humenné. Dejiny Humenného. Humenné 2002, s. 79-162.
 16. Kónya, Peter a kol.: Dejiny Skrabského. (s. 5, 46-87, 94-113). Prešov 2002, 178 s.
 17. Kónya, Peter: Z najstarších dejín obce, Obec v druhej polovici 17. storočia a naprahu 18. storočia, Vývin obce v 18. storočí, Na prahu modernej doby, v sedliackom povstaní a revolúcii, Obec v druhej polovici 19. storočia, Na prahu 20. storočia, Obecné symboly, s. 9-65, 91. In: Ordoš, Ján a kol.: Zemplínska Teplica. Prešov-Zemplínska Teplica 2003.
 18. Kónya, Peter a kol.: Dejiny Klokočova (s. 5, 49-136, 223). Klokočov 2005, 227 s.
 19. Kónya, Peter a kol.: Dejiny Hrane (s. 6, 55-154, 252). Hraň 2006, 263 s.
 20. Kónya, Peter – Michnovič, Imrich: Dejiny Hencoviec. Hencovce 2006, 197 s. (s. 6-83).
 21. Kónya, Peter: Michalovce od 18. storočia do roku 1918. In: Dejiny Michaloviec (Eds. Sekela,V.-Jáger,M.). Michalovce 2007, s. 100-189.
 22. Kónya, Peter: Jasenov v stredoveku, Na prahu novoveku, Jasenov v 18. storočí, Obec v prvej polovici 19. storočia, Jasenov v druhej polovici 19. storočia, Na prahu 20. storočia. In: Molnár, M., a kol.: Dejiny Jasenova. Michalovce 2009, s. 37-109.
 23. Kónya, Peter: Dejiny Sobraniec od stredoveku do roku 1918. Prešov 2010. 136 s.
 24. Kónya, Peter – Molnár, Martin, a kol.: Budkovce historické a súčasné. Michalovce 2010, 216 s. (35%). (Kapitoly Obec Budkovce v stredoveku, s. 23-26, Na prahu novoveku, s. 27-34, Obec v 18. storočí, s. 35-44, Obec do polovice 19. storočia, s. 45-58, Budkovce v druhej polovici 19. stročia, s. 59-68, Na prahu 20. storočia, s. 69-74.)
 25. Kónya, Peter – Molnár, Martin a kol.: Dejiny Sobraniec. Sobrance 2013, 217 s.
 26. Kónya, Peter a kol. Dejiny Kráľovského Chlmca. Prešov 2013, 592 s.
 27. Kónya, Peter a kol.: Dejiny obce Banské. Michalovce 2014, 232 s. (45%)
 28. Kónya, Peter a kol.: Dejiny Vyšného Žipova. Prešov 2014, 244 s. (50%)
 29. Kónya, Peter: Prešov v 17. storočí (1604 – 1711). In: Dejiny Prešova I. Ed. Kónya, Peter a kol. Prešov 2017, s. 295 – 448.
 30. Kónya, Peter: Prešov v „krátkom“ 18. storočí. In: Dejiny Prešova I. Ed. Kónya, Peter a kol. Prešov 2017, s. 449 – 552.
 31. Kónya, Peter a kol.: Turci v Uhorsku II. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov VII, 2. Bratislava 2006, 447 s. (70%).
 32. Kónya, Peter a kol.: Nový pohľad na svet. Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov VIII. Bratislava 2007, 454 s. (60%).
 33. Kónya, Peter – Csepregi, Zoltán (Eds.): Tri lutherské vyznania viery z Uhorska. Prešov 2013, 139 s.
 34. Kónya, Peter a kol.: Kronika evanjelického a. v. cirkevného zboru v Soli (1792-1855). Prešov 2013, 251 s.
 35. Kónya, Peter – Csepregi, Zoltán: Sto kňazských biografií Johanna Samuela Kleina. Johann Samuel Klein száz lelkészi életrajza. Prešov 2015.
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
 1. Kónya, P.: Dejiny Sečoviec v 19. storočí, s. 82-105. Ordoš, J. a kol.: Sečovce. Sečovce 1998, 194 s.
 2. Kolektív autorov: Zakarpatsko. Bratislava 1995, 248 s. Kónya, P.: Dejiny Podkarpatska do roku 1918, s. 82-118.
 3. Kónya, P.: Prešovské jatky alebo Prešovský krvavý súd r. 1687. Ján Rezik, Verejná prešovská poprava čiže Prešovské jatky 1687. Košice 1997, s. 71-118.
 4. Kónya, P.: Dejiny ECAV na Slovensku v rokoch 1610-1791. In: Evanjelici v dejinách slovenskej kultúry 3. (Ed. Alberty, J.) Liptovský Mikuláš 2002, s. 26-62.
 5. Kónya, P.: Moravany v 18. storočí. In: Dejiny obce Moravany. Ed. Harbuľová, Ľ. Michalovce 2002, s. 59-72.
 6. Kónya, P.: Obec a jej obyvatelia v 19. storočí. In: Dejiny obce Moravany. Ed. Harbuľová, Ľ. Michalovce 2002, s. 73-103.
 7. Kónya, P.: Na začiatku 20. storočia. In: Dejiny obce Moravany. Ed. Harbuľová, Ľ. Michalovce 2002, s. 103-111.
 8. Kónya, Peter: Obec v 17. storočí (1600-1710). In: Pavlovce nad Uhom (1327-2006). Ed. Gačková, Lýdia-Molnár, Martin. Pavlovce nad Uhom 2006, s. 47-56.
 9. Kónya, Peter: Obec v 18. storočí (1711-1780). In: Pavlovce nad Uhom (1327-2006). Ed. Gačková, Lýdia-Molnár, Martin. Pavlovce nad Uhom 2006, s. 57-68.
 10. Kónya, Peter: Na prahu modernej doby (1780-1848). In: Pavlovce nad Uhom (1327-2006) Ed. Gačková, Lýdia-Molnár, Martin. Pavlovce nad Uhom 2006, s. 69-80.
 11. Kónya, Peter: Obec v druhej polovici 19. a na prahu 20. storočia (1849-1918). In: Pavlovce nad Uhom (1327-2006) Ed. Gačková, Lýdia-Molnár, Martin. Pavlovce nad Uhom 2006, s. 81-98.
Vedecké práce v zahraničných indexovaných časopisoch a v domácich karentovaných časopisoch
 1. Kónya, Peter: Zur Entstehungsgeschichte der jüdischen Gemeinde in Prešov und der Gestaltung ihrer Beziehung zur städtischen Gesellschaft. In: Judaica Bohemiae XLVII, 2012, 1, s. 35-54.
 2. Kónya, P.: Prešov v protihabsburských povstaniach koncom 17. a začiatkom 18. storočia. Historický časopis 1992, 40, č. 2, s. 171- 184.
 3. Kónya, P.: K dejinám kresťanstva a reformácie na Slovensku. In: Historický časopis 53, 2005, č. 3, s. 561-568.
 4. Kónya, Peter: Prešovská administrácia Hospodárskej rady počas povstania Františka II. Rákócziho (1707-1711). In: Historický časopis 60, 2012, 3, s. 375-400.

Ocenenia

upraviť

Cena primátora mesta Prešov za rok 2011, Cena dekana FFPU (2000, 2012), Prémia J. M. Hurbana za slovníkové a encyklopedické dielo (2010), Cena Slovenskej historickej spoločnosti (2011), Medaila Debrecínskej pobočky Maďarskej akadémie vied Pro Cooperatione (2011), Strieborná medaila Univerzity Jánosa Selyeho v Komárne (2014), Najlepšia obecná a mestská monografia (2014),  Strieborná medaila Prešovskej univerzity (2015), Medaila K. Kováře Husitskej teologickej fakulty Karlovej univerzity (2015), Zlatá medaila Vysokej školy Károlya Eszterházyho v Egeri (2015), Cena primátora Sabinova (2016), Cena Zemplínskeho múzea v Michalovciach (2016), Zlatá medaila Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity (2017), Strieborná medaila Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity (2017), Zlatá medaila Univerzity Jánosa Selyeho v Komárne (2017), Malá medaila Sv. Gorazda (2017), Medaila sv. Cyrila a Metoda (2018)

Referencie

upraviť
 1. Prof. PhDr. Peter Kónya, PhD. [online]. unipo.sk, [cit. 2020-01-13]. Dostupné online.
 2. Databazeknih.cz. Peter Kónya [online]. databazeknih.cz, [cit. 2020-01-13]. Dostupné online.
 3. Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove [online]. www.pulib.sk, [cit. 2020-01-13]. Dostupné online.