Petrografia (gr.) je odvetvie petrológie, ktoré sa zaoberá stavbou hornín, ich minerálnym zložením, štruktúrou a textúrou. Petrografia je popisnou odnožou petrológie.

Petrografický popis začína terénnymi poznámkami na odkryve a zahŕňa makroskopický (pozorovanie voľným okom a ručnou lupou) popis pozorovaných hornín a vzoriek. Najdôležitejším nástrojom petrografa je petrografický mikroskop, ktorý využíva polarizované svetlo na analýzu výbrusov. Výbrusy sú 30 μm tenké horninové preparáty nalepené na podložnom sklíčku. Analýza výbrusového materiálu zahŕňa techniky optickej mineralógie, s pomocou ktorej je rozoznávané minerálne zloženie horniny. Ďalším dôležitým krokom je popis mikroštruktúry a textúry, ktoré sú rozhodujúce pre pochopenie pôvodu horniny.

Zdroj upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.