Platobná bilancia krajiny („tuzemska“) je sústava účtov (respektíve jeden ekvivalentný účet-výkaz), ktorá/-ý obsahuje všetky transakcie medzi tuzemskom a celým jeho zahraničím, ako aj všetky zmeny pohľadávok a záväzkov tuzemska voči zahraničiu, za referenčné obdobie, spravidla za rok.

NBS ju definuje ako „štatistický výkaz zachytávajúci ekonomické transakcie medzi rezidentmi Slovenskej republiky a rezidentmi zvyšku sveta za referenčné obdobie.“

Platobnú bilanciu zostavuje každý mesiac centrálna banka štátu/zoskupenia štátov v kumulatívnej forme.

Štatistika platobnej bilancie Slovenska je v súlade s metodikou uvedenou v Manuáli platobnej bilancie MMF (5. vydanie, Washington 1993, Medzinárodný menový fond), ktorý je v súlade s novým svetovým systémom Národných účtov (1993, Komisia Európskeho spoločenstva, MMF, OECD, SN, SB, Brusel/Luxemburg, New York, Paris, Washington, D.C.).

Pojem upraviť

Platobná bilancia je nevhodne zvolený pojem, pretože nie je ani „platobná“ (zachytáva aj platby aj úvery) a nie je to „bilancia“ v zmysle finančného účtovníctva - po slovensky tiež súvaha -, pretože nezachytáva stavové veličiny, ale toky.

Platobná bilancia v užšom zmysle sa chápe ako saldo platobnej bilancie (tzv. „aktívna/pasívna platobná bilancia“). Takéto (bežné) použitie pojmu je nesprávne, pretože platobná bilancia (ako účet) je definovaná tak, že jej saldo je vždy nula (tak ako u každého normálneho účtu v účtovníctve), a „saldo platobnej bilancie“ sa teda môže vzťahovať vždy len na časť platobnej bilancie (ako účtu), nikdy nie na platobnú bilanciu ako celok.

Časti upraviť

Platobná bilancia má spravidla tieto časti:

 • a) bežný účet:
  • obchodná bilancia (dovoz a vývoz tovaru)
  • "neviditeľná bilancia/bilancia neviditeľných transakcií" - pojem v USA, Spojenom kráľovstve a staršie napr. vo Francúzsku:
 • b) kapitálový účet v širšom zmysle (*):
  • pohyb dlhodobého kapitálu (zahraničné investície priame a portfóliové, vývojové pomoci…)
  • pohyb krátkodobého kapitálu (krátkodobé úvery, odklady platieb…)
 • c) chyby a omyly (transakcie nezaraditeľné pod a alebo b)
 • d) devízová bilancia (="rezervné aktíva"; zmena menových rezerv centrálnej banky) – v niektorých štátoch je súčasťou kapitálového účtu platobnej bilancie

(*)Odchylne od vyššie uvedeného delenia sa u NBS a MMF b) nazýva kapitálový a finančný účet a pozostáva z:

 • b1) Kapitálový účet v užšom zmysle (kapitálové transfery)
 • b2) Finančný účet (priame investície v zahraničí, priame investície vo vykazujúcej ekonomike, aktíva a pasíva portfóliových investícií)

Platí: saldo z a)+b)+c) (tzv. saldo z transakcií alebo saldo platobnej bilancie) = - saldo z d) (saldo devízovej bilancie), inými slovami: saldo z a) + b) + c) + d) = 0

Externé odkazy upraviť