Podčeľaď (lat. subfamilia) je v biológii taxonomická úroveň nižšia ako čelaď a vyššia ako skupina.

Vo vedeckých názvoch (teda v latinčine) má u rastlín (húb, baktérií) koncovku -oideae, u živočíchov koncovku -inae.

V slovenčine

  • u rastlín: má koncovku -ovaté[1] alebo (staršie) koncovku -ovité [koncovku -ovité má aj čeľaď][2],
  • u živočíchov: je bez špeciálnej koncovky[3] alebo novšie často s koncovkou -rodé [4][5], prípadne v niektorých (najmä starších) textoch s koncovkov: -bližné[6][7]
  1. BARANEC, Tibor; POLÁČIKOVÁ, Mária; KOŠŤÁL, Jaroslav. Systematická botanika. Nitra : Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, 2001. rôzne strany
  2. LENOCHOVÁ, Mária; NEČAS, Oldřich; DVOŘÁK, František; VILČEK, František; BOHÁČ, Ivan. Biológia pre 1. ročník gymnázií ; Aut. Mária Lenochová, Oldřich Nečas, František Dvořák, František Vilček, Ivan Boháč ; Prel. Mária Bašovská ; Graf. upr. Tibor Hrabovský ; Ilustr. Zuzana Bošácka ; Obál. navrhol Tibor Hrabovský. 3. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1994. 211 s. ISBN 80-08-02318-X. S. 111.
  3. byvolce. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2001. 686 s. ISBN 80-224-0671-6. Zväzok 2. (Bell – Czy), s. 416.
  4. LUPTÁK, Peter. Slovenské mená cicavcov sveta. 1. vyd. Bojnice : Zoologická záhrada, 2003. 218 s. ISBN 80-969059-9-6. S. rôzne strany.
  5. Thurzo Evolúcia človeka [1]
  6. THURZO, Milan. Milióny rokov človeka. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1985. 204 s. (Obrázky z prírody.) S. 188 a iné.
  7. ježovité. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2013. 682 s. ISBN 978-80-970350-1-3. Zväzok 7. (In – Kalg), s. 511.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.