Podnik je jednotka ekonomického rozhodovania a základný ekonomický subjekt trhovej ekonomiky. Môže mať viacero definícií.

Definície upraviť

 • Najvšeobecnejšia definícia znie napríklad: Sociálny útvar, ktorý je naplnený ľudským konaním zameraným na určitý účel.
 • V makro- a mikroekonómii je to ekonomický subjekt, ktorý vyrába statky a služby, ponúka ich na trhu tovarov a na trhu výrobných faktorov vytvára dopyt po výrobných faktoroch potrebných pre ich výrobu. Je opakom súkromných domácností.
 • V podnikovej ekonomike neexistuje (odhliadnuc od definície v Obchodnom zákonníku, pozri ďalej) jednotná definícia. Spravidla sa chápe ako plánovito organizovaný ekonomický subjekt na výrobu statkov a služieb. Na rozdiel od súkromných domácností vyrábajú prevažne za účelom cudzej (nie vlastnej) spotreby. Podľa E. Gutenberga je podnik ako zariadenie (Betrieb) charakterizovaný faktormi: kombinovanie výrobných faktorov, ekonomický princíp (princíp hospodárnosti), princíp finančnej rovnováhy, forma vlastníctva výrobných prostriedkov (kolektívne/súkromné), podnikové ciele (maximalizácia zisku/splnenie plánu) a určovanie ekonomického plánu (autonómne/cez centrálny plán). Inokedy sa podnik chápe ako subjekt (len) trhového hospodárstva charakterizovaný súkromnou formou vlastníctva výrobných prostriedkov, autonómnym určovaním ekonomického plánu a snahou o maximalizáciu zisku.

Tri roviny podniku upraviť

Celkovo možno konštatovať, že ekonomický podnik má tri roviny:

 • skupina podnikov (finančná oblasť činnosti)
 • spoločnosť (právna, účtovná a daňová oblasť činnosti)
 • zariadenie (fyzický útvar a miesto organizácie výroby; továreň, kancelária)

V niektorých podnikoch sa robia rozhodnutia na všetkých troch úrovniach, v iných (menších) všetky úrovne splývajú do jednej.

Typy podnikov upraviť

Podniky sa delia napríklad:

 • podľa vlastníctva
  • štátne
  • súkromné
  • kombinované
  • družstevné
  • so zahraničnou majetkovou účasťou
 • podľa veľkosti:
  • malé
  • stredné
  • veľké
 • podľa financovania:
  • financované externe
  • financované interne
 • podľa činnosti:
  • výrobné
  • nevýrobné
 • podľa organizačnej právnej normy:
 • podľa formy vlastníctva:
  • individuálne
  • partnerské
  • účastnícke
 • podľa riadenia:
  • riadené vlastníkmi
  • riadené manažmentom
 • podľa organizačnej štruktúry:
  • do hierarchickej pyramídy
  • do sietí