Pole (údajová štruktúra)

Pole (angl. array) je údajový typ s jedným alebo viacerými rozmermi, v ktorom sa vyskytujú len homogénne položky (položky rovnakého typu).

Typická deklarácia:

  • jazyk C: int pole[50] – jednorozmerné pole 50 celých čísel s indexom 0 až 49
  • jazyk Pascal: pole:array [1..50] of real – jednorozmerné pole reálnych čísel s indexom 1 až 50
  • jazyk Pascal: pole:array ['a'..'h', 1..8] of integer – dvojrozmerné pole celých čísel s indexami 'a' až 'h' a 1 až 8 – napríklad takto možno implementovať šachovnicu, záporné čísla by boli čierne a kladné čísla biele figúrky

Význam polí v informatike je nesporný. Programátor môže namiesto vytvárania nových premenných nesúcich hodnoty rovnakých dátových typov vytvoriť jednu premennú typu array a prideliť jej viacero hodnôt.