Politický režim spolu s formou vlády určuje formu štátu.

Týmto pojmom sa označujú metódy vládnutia, čiže spôsob ako sa štátna moc vykonáva.

 1. demokratický politický režim – používa právne i mimoprávne metódy
 2. nedemokratický – autoritatívny, metódy násilia, teroru, zneužíva právo i moc
 3. kombinovaný – využíva metódy 1. aj 2., pričom v konkrétnom čase prevažuje buď jeden alebo druhý

Politický režim má svoj obsah – patrí sem regulácia - právneho postavenia človeka a občana - organizovaných záujmov spoločnosti.

Demokratický politický režim aplikuje vládne právo, uskutočňuje sa v právnom štáte, štátna moc ochraňuje práva občanov.

Nedemokratický politický režim je opak demokratického. Jeho charakteristickým znakom je bezprávie. Bezprávie je stav spoločnosti, ak:

 • predstavitelia moci formálne deklarujú ľudské práva, ale trvalo ich porušujú
 • existuje rozpor medzi právnym systémom štátu a ľudskými právami, ich medzinárodným štandardmi

Bezprávie – zákonné – obmedzenie, pozastavenie či zákaz ĽP

Nezákonné – formálne deklarovanie ĽP, ktoré však štátna moc porušuje

Policajný štát je štát, kde prevahu má štátna správa, polícia

 • všetka moc sa koncentruje v exekutíve a občan nemá ochranu proti zásahom štátnej moci
 • orgány štátnej správy majú dovolené všetko okrem toho, čo im právo zakazuje, ale občania majú dovolené len to, čo im právo priznáva, všetko ostatné majú zakázané

Totalitný štát je systém vládnutia vo fašistickom štáte (názor pravice i ľavice) a v období diktatúry proletariátu v socialistickom štáte (názor pravice)

 • funguje na princípe zastrašovania, násilia, teroru a vytvárania obrazu nepriateľa
 • funguje na princípe triedneho útlaku v prípade diktatúry proletariátu
 • prenasleduje rôzne skupiny obyvateľstva a likviduje ich v koncentračných táboroch, gulagoch
 1. oficiálna neomylná ideológia
 2. jedna vládnuca politická strana
 3. štátna kontrola nad celou ekonomikou
 4. monopol na masmédia

Štát sa stáva totalitným vtedy, ak právny systém a mocenské orgány potláčajú politické, občianske,sociálne, hospodárske a iné práva.