Polyfunkčný obytný dom

Polyfunkčný obytný dom je budova, kde popri polyfunkčnej podstate je zvýraznená aj funkcia bývania. Je vytvorený na princípe integrácie rôznych funkčných systémových celkov, ktoré na seba nadväzujú a navzájom spolupôsobia. Vďaka tomu vznikajú kvalitatívne vyššie formy urbanity - polyfunkčné obytné sústavy, ktoré vytvárajú dynamické podmienky pre symbiózu bývania s ostatnými mestotvornými funkciami.

Základnou požiadavkou riešenia je uplatnenie adaptability, flexibility a elasticity na stálu inováciu a rôznorodú využitelnosť v rozmanitých podmienkach pre rôzne funkcie.