Portál:Politika/Denné udalosti/06 16

Helmut Kohl und William S. Cohen (headshot).jpg
Helmut Kohl