Posuvný prúd je výraz J. C. Maxwella pre elektrický prúd, ktorý je spôsobený zmenou elektrických polí (a nie ako prúd vo vedení pohybom voľných nosičov nábojov), a ktorý je príčinou magnetických polí spojených so zmenou premenlivých elektrických polí vo vákuu a dielektriku.

Elektromagnetizmus
Elektrina · Magnetizmus
Elektrostatika
Elektrický náboj
Coulombov zákon
Elektrické pole
Gaussov zákon
Elektrický potenciál
Magnetostatika
Ampérov zákon
Magnetické pole
Magnetický moment
Elektrodynamika
Elektrický prúd
Lorentzova sila
Elektromotorické napätie
Elektromagnetická indukcia
Faradayov zákon elmag. indukcie
Lenzov zákon
Posuvný prúd
Maxwellove rovnice
Elektromagnetické pole
Elektromagnetické žiarenie
Elektrický obvod
Elektrická vodivosť
Elektrický odpor
Elektrická kapacita
Elektrická indukčnosť
Elektrická impedancia
Elektrická rezonancia

Posuvný prúd sa rovná:

.

pričom:

  • je definícia
  • Φ je elektrický tok ()
  • D (vektor) je hustota elektrického toku ()
  • ε a ε0 sú dielektrické konštanty (permitivity)
  • E (vektor) je intenzita elektrického poľa
  • A je plocha
  • t je čas