Povodia na Slovensku

Povodia na Slovensku

Územie Slovenska patrí prevažne k úmoriu Čierneho mora (cca 47 086 km², t. j. 96 %), malá časť na severe prináleží k úmoriu Baltského mora (cca 1 950 km², t. j. 4 %). Hranica medzi nimi je tzv. hlavné európske rozvodie, ktoré rozdeľuje naše územie na južný sklon (veľké povodie Dunaja) a severný sklon (súčasť povodia Dunajca).

Úmorie Čierneho mora je reprezentované (veľkým) povodím Dunaja, pričom na území Slovenska je konvenčne rozčlenené na zbernú oblasť Dunaja na západe a zbernú oblasť Tisy na východe. Hranica medzi nimi sa nazýva hlavná slovenská rozvodnica a vedie po línii Kozí kameň (1 255,3 m n. m.) – Kráľova hoľa (1 946,1 m n. m.) – sedlo Besník (994 m n. m.) – Klenovský Vepor (1 338,2 m n. m.) – Lom nad RimavicouŠoltýskaDubové (623 m n. m.) – Babin vrch (334,4 m n. m.) – Veľký Bučeň (514,3 m n. m.) – Hajnáčka – štátna hranica s Maďarskom v oblasti vrchu Medvedia výšina (658,6 m n. m.).

Celková dĺžka riečnej siete Slovenska je približne 44 943 km, z čoho je 7 638 km tokov vodohospodársky významných. Hustota riečnej siete kolíše v rozmedzí od 0,25 km/km² do 1,80 km/km².

Vodné toky na Slovensku zaraďujeme do týchto čiastkových povodí:

Pozri aj

upraviť