Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Právnická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (skr. PrF UMB) je jedna zo šiestich fakúlt Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.[1] Fakulta v hlavnej činnosti poskytuje, organizuje a zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie v rámci akreditovaných študijných programov všetkých troch stupňov, ďalšie vzdelávanie a udeľuje akademické a vedecko-pedagogické tituly, v oblasti výskumu Právo a k nemu prislúchajúce študijné odbory a programy právnického zamerania. Fakulta vykonáva základný a aplikovaný výskum, korešpondujúci s potrebami spoločnosti založenej na poznatkoch a s potrebami spoločenskej praxe, využíva najnovšie poznatky vedy a techniky pri vzdelávaní študentov a zapája ich do tvorivej vedeckej činnosti a udržiava a rozvíja hodnoty spoločenskej a právnej vedy svojou publikačnou a vedeckou činnosťou.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Právnická fakulta
Základné informácie
SkratkaPrF UMB
Typverejná škola
Zameranieprávnická fakulta
Rok založenia1995
Vedenie
Dekandoc. Dr. iur. JUDr. Ing. Michal Turošík, PhD.
Prodekandoc. JUDr. Ivana Šošková, PhD.
ProdekanJUDr. Monika Némethová, PhD.
ProdekanJUDr. Ľubica Saktorová, PhD. LL.M. M.A.
Predseda AS fakultydoc. JUDr. Martin Kubinec, PhD.
Štatistické údaje
Počet katedier7
Počet ústavov1
Kontaktné údaje
Súradnice48°44′42″S 19°08′45″V / 48,74509°S 19,14587°V / 48.74509; 19.14587Súradnice: 48°44′42″S 19°08′45″V / 48,74509°S 19,14587°V / 48.74509; 19.14587
AdresaKomenského 20
974 01 Banská Bystrica
Webprf.umb.sk

História fakulty upraviť

K prvým krokom pri realizácii myšlienky zriadenia právnickej fakulty, ako súčasti UMB, došlo z podnetu vedenia univerzity na čele s rektorom O. Tomečkom, a tiež prvým rektorom J. Findrom, po rokovaní so zástupcami Právnickej fakulty v Bratislave i predsedom vlády V. Mečiarom, ktorí vyjadrili podporu tejto myšlienke. Prvé stretnutie sa uskutočnilo 15. marca 1995 v kongresovej sále Hotela Sureco na Majakovského ulici v Bratislave (Horský park) za účasti prorektorov UMB M. Valihorovej a R. Nedelu. Návrh projektu na zriadenie Právnickej fakulty UMB vypracovala expertná skupina pod vedením Pavla Kandráča, v ktorej pracovali Jaroslav Chovanec, Mojmír Mamojka, Erika Kučerová, Vladimír Vaňo, R. Nedela a kvestor UMB Peter Baník. Návrh na zriadenie PrF UMB predložil rektor UMB na prerokovanie a schválenie AS UMB dňa 11. mája 1995.

Fakulta bola schválená uznesením Vlády SR č. 256 z 18. apríla 1995.[2] Rektor univerzity zriaďovaciu listinu vydal 15. mája 1995.[3]

Funkciou dekana bol poverený doc. JUDr. Pavel Kandráč, CSc. Ten menoval do funkcií prodekanov Eriku Kučerovú (pre vzdelávanie), J. Chovanca (pre vedecko-výskumnú a edičnú činnosť), a Vladimíra Vaňu (pre rozvoj fakulty). Kolektív prvých akademických funkcionárov pripravil a zabezpečil úspešnú realizáciu prijímacích skúšok na fakultu. V prvom akademickom roku 1995/1996 bolo prijatých 100 študentov v riadnom štúdiu. Po splnení tejto úlohy prvý manažment fakulty ukončil svoje pôsobenie v čase pred otvorením učebného roka. Dekan fakulty UMB vymenoval nových prodekanov, Júliusa Kováča, pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, Jozefa Beňu, pre vedu, výskum a edičnú činnosť, Zoltána Valentoviča, pre rozvoj a zahraničné styky a Jána Rekena, pre bakalárske štúdium, rigorózne pokračovanie a celoživotné vzdelávanie. Novokreovaný Akademický senát Právnickej fakulty UMB dňa 1. júla 1996 zvolil za dekana fakulty P. Kandráča. Dekan si vytvoril riadiaci manažment, t. j. potvrdil prodekanov i vedúcich katedier vo funkciách. Vedenie fakulty zabezpečilo akreditáciu pre bakalárske a magisterské štádium na PrF UMB, ktorá získala oprávnenie uskutočňovať štátne rigorózne skúšky, ale aj doktorandské štúdium v príslušných vedných odboroch.

Tento manažment PrF ostal aj po opätovných voľbách AS po uplynutí 1. Funkčného obdobia, t. j. naďalej riadil a zabezpečoval všetky funkcie a úlohy vyplývajúce zo študijných programov fakulty. Po odchode dekana P. Kandráča dňa 31. marca 2002 do spoločensko-politickej praxe, AS do funkcie dekana fakulty dňa 9. apríla 2002 zvolil Júliusa Kováča. V máji 2004 sa J. Kováč sa vzdal funkcie dekana fakulty a do zvolenia nového dekana bol poverený touto funkciou prodekan pre pedagogickú činnosť Pavel Kypta. Dňa 13. júla 2004 AS jednomyseľne zvolil za dekana Právnickej fakulty UMB Mojmíra Mamojku. Nový dekan fakulty vymenoval za prodekanov Antona Duláka a J. Ciráka a dvoch poradcov dekana, J. Straku a P. Vojčíka. Osobitnú pozornosť venoval akreditácii fakulty. Prijatím akreditačného spisu PrF UMB (v decembri 2004) získala akreditáciu pre bakalárske a magisterské štúdium a opäť získala možnosť uskutočňovať štátne rigorózne skúšky, ako aj priznanie práva doktorandského štúdia v odboroch Teória a dejiny štátu a práva a Obchodné a finančné právo. Nový manažment obnovil i vydávanie fakultného zborníka, na čom má podiel hlavne vtedajší predseda Edičnej komisie J. Chovanec.

Po odchode M. Mamojku z funkcie sa po voľbách AS 16. októbra 2006 stáva dekanom fakulty Stanislav Mráz. Do ďalších volieb AS začiatkom roka 2011 personálne zloženie vedenia PrF UMB tvorili: S. Mráz, dekan fakulty, P. Kypta, prodekan pre pedagogickú činnosť, Soňa Kubincová, prodekanka pre vedu a výskum, Anna Schneiderová, prodekanka pre medzinárodné vzťahy a rozvoj, Julita Baboľová, tajomníčka pre oblasť hospodársku, správnu, ekonomickú, miezd a ľudských zdrojov. Menovaní ostali vo funkciách aj po nových voľbách a tvoria tiež súčasné vedenie fakulty.

Po opätovnom zvolení Akademickým senátom Právnickej fakulty od  zač. r. 2011 funkciu dekana vykonával Stanislav Mráz. Prodekanmi boli Pavel Kypta, pre pedagogickú činnosť, Ján Cuper, pre vedu, výskum a doktorandov a Anna Schneiderová, pre medzinárodné vzťahy a rozvoj. Tajomníčkou fakulty je J. Baboľová.

V máji roku 2014 bol AS PrF jednohlasne za dekana fakulty opäť zvolený Mojmír Mamojka. Jeho riadiaci manažérsky tím tvoria Vladimír Čečot ako prodekan pre vedu, výskum a rigorózne konanie, Ivana Šošková ako prodekanka pre pedagogickú činnosť a Michal Turošík ako prodekan pre medzinárodné vzťahy, doktorandské štúdium a legislatívu. V roku 2016 fakultu z vlastnej iniciatívy opustil Vladimír Čečot, vďaka čomu ho na prodekanskom poste nahradila Monika Némethová.

V roku 2018 bol za dekana fakulty jednohlasne zvolený Michal Turošík. Členovia jeho vedenia sú Monika Némethová, Ivana Šošková a Ľubica Saktorová.

Zoznam dekanov fakulty upraviť

Dekani Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici[4]
# Meno Začiatok funkcie Ukončenie funkcie Poznámka
Pavel Kandráč 1995 1996 Poverený funkciou dekana
1 Pavel Kandráč 1996 2002
2 Július Kováč 2002 2004
Pavel Kypta 2004 2004 Poverený funkciou dekana
3 Mojmír Mamojka 2004 2006
4 Stanislav Mráz 2006 2014
5 Mojmír Mamojka 2014 2017
Ivana Šošková 2017 2018 Poverená funkciou dekana
6 Michal Turošík 2018 súčasnosť

Vedenie fakulty upraviť

Katedry upraviť

Fakulta má tieto katedry a jeden ústav:[5]

 • Katedra občianskeho a pracovného práva
 • Katedra obchodného a finančného práva
 • Katedra dejín štátu a práva
 • Katedra trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín
 • Katedra správneho práva
 • Katedra ústavného práva a teórie práva
 • Katedra medzinárodného, európskeho práva a právnej komunikácie
 • Ústav klinického vzdelávania

Referencie upraviť

 1. Fakulty UMB [online]. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, [cit. 2017-12-17]. Dostupné online.
 2. Charakteristika fakulty [online]. Banská Bystrica: Právnická fakulta univerzity Mateja Bela, [cit. 2017-12-17]. Dostupné online. Archivované 2018-01-27 z originálu.
 3. História fakulty [online]. Banská Bystrica: Právnická fakulta univerzity Mateja Bela, [cit. 2017-12-17]. Dostupné online. Archivované 2017-12-28 z originálu.
 4. História fakulty [online]. Banská Bystrica: Právnická fakulta univerzity Mateja Bela, [cit. 2017-12-17]. Dostupné online. Archivované 2017-12-28 z originálu.
 5. Katedry [online]. Banská Bystrica: Právnická fakulta univerzity Mateja Bela, [cit. 2022-06-05]. Dostupné online.

Externé odkazy upraviť