Právny poriadok je súbor právnych noriem platných v konkrétnej spoločnosti (najmä v určitom štáte). Ide tak o zužujúci pojem k právnemu systému aj keď názory právnej teórie a právnej filozofie sa v tomto ohľade rôznia a dnes už skôr prevláda názor, že ide o pojmy synonymné.

Najvýznamnejšie miesto v právnom poriadku patrí ústave štátu, prípadne aj ďalším ústavným zákonom, od ktorých odvodzujú svoju legalitu aj ostatné právne predpisy - zákonné nariadenia vlády, vyhlášky a iné všeobecne záväzné predpisy. Medzi jednotlivými právnymi predpismi musí byť určitá hierarchia záväznosti a všetky musia byť v súlade s ústavou.