Príručný lexikón biblických vied

Príručný lexikón biblických vied je jednozväzková slovenská odborová encyklopédia, ktorá sa zaoberá biblistikou a pomocnými biblickými vedami. Autorom je slovenský biblista Jozef Heriban. Po prvý raz vyšla v roku 1992 v Slovenskom ústave svätého Cyrila a Metoda v Ríme. Druhé a tretie vydanie vyšlo v Bratislave vo vydavateľstve Don Bosco (1994, 1998).

Štruktúra lexikónu upraviť

Príručný lexikón biblických vied začína predslovom od biskupa Dominika Hrušovského. Ďalej nasleduje úvod, kde autor vysvetľuje typ, zostavenie a obsah lexikónu a druhy hesiel. Pokračuje zoznamom skratiek.

Po tých nasleduje rozsiahla prolegomena, ktorá obsahuje zoznamy katolíckeho a židovského biblického kánonu (s názvami v hebrejčine), zoznamy apokryfov, intertestamenárnej literatúry, rukopisov od Mŕtveho mora, tabuľky transliterácie hebrejčiny a gréčtiny a obsiahly zoznam literatúry.

Stať „Systematická lektúra“ obsahuje navrhované čítanie lexikónu ako systematickej príručky pre rôzne odbory: hermenautiku a exegézu, vedeckú textovú kritiku, judaizmus, biblickú teológiu, archeológiu a geografiu, vzťahu cirkevných otcov a biblie a podobne.

Nasledujú abecedne usporiadané heslá, ktoré tvoria väčšinu lexikónu (s. 161 – 1095.). Posledných takmer 200 strán tvoria prílohy, ktoré obsahujú rôzne údaje a tabuľky pre lepšie pochopenie: mapy, tabuľky vládcov, udalostí, biblických mier a váh, údaje o často citovaných autoroch, mapky a stručné údaje k významným archeologickým vykopávkam.

Vydania v iných jazykoch upraviť

V roku 2005 lexikón vyšiel v taliančine pod názvom: Dizionario terminologico-concettuale di scienze bibliche e ausiliarie (dosl. Terminologickо – pojmový slovník biblických a pomocných vied; ISBN 88-213-0567-8, preklad Rudolf Blatnický). Talianske vydanie má oproti slovenskému o niečo kratšie niektoré heslá, ako napríklad heslá k jednotlivým biblickým spisom.[1]

Malo by existovať vydanie v ruštine, profesor Heriban dostal ponuky aj na preklady do francúzštiny a angličtiny.[2]

Význam a ohlasy upraviť

Ide o jednu z jeho najvýznamnejších prác.[3][4][5]

Jedna z recenzií uvádza: „…Príručný slovník biblických vied nepochybne aj vďaka svojmu autorovi ‐ jedinému autorovi celého rozsiahleho diela ‐ podáva nielen spoľahlivú informáciu o mnohých "technologických" problémoch biblických vied, ale aj dobrý pohľad na problematiku náboženských úvah a poučení.“ a ďalej „Treba však napokon zdôrazniť, že nejde len o jednoduchú technickú príručku, ani o zjednodušujúce výklady opreté o sústavné individuálne štúdium podopreté osobným presvedčením. Je to viac ako len príručný lexikón i viac ako encyklopédia. Je to úvod do štúdia biblických vied, ale aj návod na hlbokú analýzu obsahu i formy biblických spisov. A v neposlednom rade aj spoľahlivá pomôcka pre všetkých, ktorí majú záujem o vedecký pohľad na problematiku viery a náboženského presvedčenia.“[6]

Terézia Kolková vo svojom článku „Prienik náboženského a publicistického štýlu“ hodnotí lexikón zo pohľadu terminológie v prieniku náboženského a publicistického štýlu: „Príručný lexikón biblických vied Jozefa Heribana (1998) … vytvorený v zahraničnej izolácii počas komunizmu, je pomerne svojský, nesúrodý a pre bežného príjemcu málo využiteľný.“[7]:300-301

Štefan Vragaš: „Heribanov encyklopedický biblický slovník je komplexné a obsahovo bohaté dielo o základných termínoch a pojmoch v oblasti všetkých biblických vied a disciplín. … Lexikografické vypracovanie jednotlivých hesiel v abecednom heslári tohto slovníka dosahuje už pri zbežnom pohľade veľmi dobrú odbornú úroveň. Heslár by si preto zaslúžil dôkladnejšiu analýzu a ocenenie.“[8]

Český biblista Petr Pokorný: [Príručný lexikón biblických vied] „v abecedne zoradených heslách na niekoľko sto stranách vykladá všetky pojmy hebrejskej i gréckej gramatiky, dobového pozadia Starého i Nového zákona, literárneho úvodu do oboch častí Biblie a niektoré pojmy biblickej teológie. V mnohých ohľadoch sa prejavuje sklon prispôsobiť výklad niektorých biblických súvislostí neskorším vieroučným formuláciam, ale samotná šírka informácií zo súčasnej biblistiky (napr. štrukturalizmus, existenciálny výklad Biblie a pod.) naznačuje potrebu novej interpretácie vieroučných výrokov.“[5]

Recenzia na vydanie v taliančine: „Slovník je určený študentom teológie a všetkým, ktorí sa na univerzitách zaujímajú o štúdium Biblie, seminaristom, študentom na vysokých školách, ako aj biblickým krúžkom a účastníkom rozličných kongresov. Slovník môže byť výbornou pomôckou aj pri vypracúvaní akademických prác doktorandov. Najdôležitejším cieľom Slovníka však je poskytnúť čitateľom možnosť nadobudnúť vedecky podložené znalosti o Božom slove a o jeho posolstve.“[1]

Referencie upraviť

 1. a b VISCO, Augustín. HERIBAN, J.: Dizionario terminologico-concettuale di scienze bibliche e ausiliarie (Terminologicko – pojmový slovník biblických a pomocných vied). Slavica Slovaca, 2008, roč. 43, čís. 2, s. 179 – 181. Dostupné online [cit. 2015-11-22]. ISSN 0037-6787.
 2. ĎURICA, Ján. Dve jubileá Dr. h. c. Jozefa Heribana SDB, misionára a univerzitného profesora [online]. Bratislava: Slovenská provincia Spoločnosti Ježišovej, [cit. 2015-11-22]. S. 4. Dostupné online. Archivované 2011-08-15 z originálu.
 3. Heriban, Jozef. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 2008. 670 s. ISBN 978-80-224-0982-7. Zväzok 5. (Galb – Hir), s. 614 – 615.
 4. Za prof. Jozefom Heribanom SDB [online]. Bratislava: Literárne informačné centrum, [cit. 2015-11-22]. Dostupné online. [nefunkčný odkaz]
 5. a b POKORNÝ, Petr. Ze slovenské biblistiky. Jozef Heriban: Príručný lexikón biblických vied. Křesťanská revue, 1992, roč. 59, čís. 8, s. 191 – 192. ISSN 0023-4613.
 6. HORECKÝ, Ján. Nové obzory slovenskej vedy. Kultúra slova, 2000, roč. 34, čís. 3, s. 177 – 181. Dostupné online [cit. 2015-11-22]. ISSN 0023-5202.
 7. KOLKOVÁ, Terézia. Prienik náboženského a publicistického štýlu. In: Varia XIV : zborník materiálov zo XIV. kolokvia mladých jazykovedcov (Nitra – Šintava 8. – 10. 12. 2004). Ed. Marcel Olšiak. Bratislava – Nitra : Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV – Katedra slovenského jazyka FF UKF v Nitre, 2006. Dostupné online. ISBN 80-89037-04-6. S. 298 – 303.
 8. VRAGAŠ, Štefan. Koncepčná príprava a lexikografické spracovanie dvojzväzkového Teologického a náboženského slovníka. Jazykovedné štúdie XXVIII (Bratislava: Veda), 2010, s. 129 – 134. ISBN 978-80-224-1171-4. Dostupné online [cit. 2016-08-16]. ISSN 0448-9241.

Bibligrafický odkaz upraviť

 • HERIBAN, Jozef. Príručný lexikón biblických vied. Rím : Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda, 1992. 1350 s. (Biblica; zv. 4.)
 • HERIBAN, Jozef. Príručný lexikón biblických vied. 2. revid. vyd. Bratislava : Don Bosco, 1994. 1339 s. (Biblica; zv. 4.) ISBN 80-85405-13-X.
 • HERIBAN, Jozef. Príručný lexikón biblických vied. 3. opr. a dopl. vyd. Bratislava : Don Bosco, 1998. 1366 s. (Biblica; zv. 4.) ISBN 80-88933-07-2.