O zariadení na výstupnom konci hadice, v požiarnej ochrane pozri prúdnica (požiarna ochrana).

Prúdnica alebo prúdová čiara je myslená čiara, ktorej dotyčnica v ľubovoľnom bode určuje smer rýchlosti pohybujúcej sa časti tekutiny alebo plynu v tomto bode. Prúdnice sa nemôžu navzájom pretínať. Jedným bodom prúdiacej tekutiny môže v jednom čase prechádzať iba jedna prúdnica. Vo všeobecnom prípade prúdenia sa tvar prúdnice mení s časom a nie je zhodný s trajektóriou prúdiacej častice. Pri ustálenom prúdení sa v bodoch prúdnice rýchlosť nemení s časom, prúdnice nemenia svoj tvar a sú totožné s dráhou prúdiacich častíc.

Matematickým vyjadrením prúdnice je vektorová krivka.

  • Gančo, M.: Mechanika tekutín. 2. vydanie. Bratislava, Alfa. 1990 (SVŠT SjF)