Precedens

(Presmerované z Precedensy)

Precedens je obsahovo široký pojem, ktorý sa v práve používa zúžené pre precedentné (tzn. predchádzajúce) rozhodnutie súdu, prípadne správneho úradu, v podobnej veci. Systém formálne záväzných precedensov je využívaný v krajinách so systémom common law (Spojené kráľovstvo, USA atď.).

Právo
Odvetvia práva
Verejné právo:
Ústavné · Trestné · Správne · Finančné · Európske · Medzinárodné · Kánonické · Konfesné

Súkromné právo:
Občianske · Pracovné · Rodinné · Obchodné · Medzinárodné právo súkromné
Deľba moci
Výkonná moc:
Hlava štátu · Panovník · Prezident (SR· Vláda (SR· Ministerstvo

Zákonodarná moc:
Parlament · Senát · Národná rada SR


Súdna moc:
Súd · Ústavný súd (SR· Najvyšší súd · Krajský súd · Okresný súd · Súdna rada · Prokuratúra · Ombudsman · NKÚ
Právne predpisy
Ústava (SR· Ústavný zákon · Zákon · Nariadenie vlády · Uznesenie vlády · Vyhláška · Opatrenie · Výnos
Ďalšie pojmy
Právna skutočnosť · Právny akt · Právny predpis · Právna norma

Štát · Forma štátu · Občan · Politická strana · Voľby · Referendum


Medzinárodná zmluva · Medzinárodná organizácia
z  d  u

Hoci slovenské právo nie je založené na precedensoch a s výnimkou publikovanej judikatúry Ústavného súdu nie sú judikáty autoritatívnym prameňom práva, pôsobia spravidla silou presvedčivosti a súdy a správne úrady sa od precedensov len zriedka odchyľujú.

Nevýhodou a obecným rizikom precedenčného systému je jeho strnulosť: kým zastaraný právny predpis je možné novelizovať alebo zrušiť, judikatúra je z definície nemenná. Keďže záväznosť precedensov je iba neformálna, môže sa súd od doterajšej rozhodovacej praxe odchýliť, ak danú judikatúru považuje za obsolentnú. Jeho rozhodnutie potom slúži ako nový precedens, ktorý ruší starý precedens podľa zásady lex posterior derogat inferior. V niektorých prípadoch, napr. pri Ústavnom súde, sú pre tieto prípady stanovené zvláštne procedúry.

Pozri aj upraviť