Predznamenanie

Predznamenanie je grafická značka notácie, ktorá upravuje výšku tónu (noty) o poltón.

Nachádza sa na začiatku riadku. Každé predznamenanie platí pre všetky noty danej výšky ktoré sa v riadku nachádzajú. Poznáme dve predznamenania a to krížik „“ (zvyšuje notu o poltón), béčko „“ (znižuje notu o poltón).

Názov nôt s krížikom sa tvorí pridaním prípony „-is“. Napr. C= cis, D= dis, E= eis

Názvy nôt s béčkom sa tvoria príponou „-es“ pre C = ces, D= des, F= fes a G= ges. V prípade E a A sa tvorí len príponou „-s“, teda E= es a A= as. Výnimku tvorí aj H, ktoré sa väčšinou označuje ako b a len zriedka ako hes.

Predznamenanie určuje aj použitú stupnicu a platí pre daný tón stupnice vo všetkých oktávach. Poradie predznamenaní je pevne dané:

  • pre krížiky je poradie – fis, cis, gis, dis, ais, eis, his
  • pre béčka je poradie – b, es, as, des, ges, ces, fes

Prehľad diatonických stupníc podľa predznamenaniaUpraviť

Ak sa na začiatku riadku nenachádza žiadne predznamenanie, ide o C-dur, alebo a-mol. Rozpoznať sa dajú tak, že skladba zvyčajne začína základným tónom – tónikou stupnice. (Všetky predznamenania označujú 1 durovú a 1 molovú stupnicu.)

Predznamenanie
 
bez krížikov a béčok
C dur alebo a mol
Predznamenanie
 
1 béčko
F dur d mol
 
2 béčka
B-dur g mol
 
3 béčka
Es dur c mol
 
4 béčka
As dur f mol
 
5 béčok
Des dur b mol
 
6 béčok
Ges dur es mol
 
7 béčok
Ces dur as mol
Predznamenanie
 
1 krížik
G dur e mol
 
2 krížiky
D dur h mol
 
3 krížiky
A dur fis mol
 
4 krížíky
E dur cis mol
 
5 krížikov
H dur gis mol
 
6 krížíkov
Fis dur dis mol
 
7 krížikov
Cis dur ais mol