Pretáčavosť je jav, ktorý sprevádza jazdu v automobile počas prejazdu zákrut s menšími oblúkmi, vyššími rýchlosťami, alebo nepriaznivým stavom povrchu vozovky. Názov tohto javu je odvodený od faktu, že os vozidla pri prejazde zákruty opisuje oblúk s menším polomerom, ako je zákruta, teda prílišne zatáča. Pretáčavosť sa prirodzene objavuje pri automobiloch so zadným náhonom, ale je nezriedkavým javom aj pri vozidlách klasickej koncepcie, kde je však spôsobený mierne odlišnou kombináciou faktorov. Pretáčavý šmyk je možné dosiahnuť aj na vozidle s predným náhonom, avšak je to pomerne komplikované a nebezpečné. Priamou príčinou pretáčavého šmyku je strata adhézie na zadnej náprave.

Pretáčavosť

Príčiny

upraviť

Bezprostrednou príčinou pretáčavého šmyku je strata adhézie zadnej nápravy. Avšak dôvodov, prečo dôjde k strate adhézie je viacero a významne sa líšia od koncepcie pohonu automobilu.

Pri automobiloch so zadným náhonom je dôvodom obvykle kombinácia veľkej trakcie na kolesá zadnej nápravy kombinovaná s veľkým priečnym silovým pôsobením. Keďže kolesá zadnej nápravy obvykle nie su natáčateľné, nie je možné zapríčiniť veľký priečny moment natočením. Ten vzniká ako dôsledok toho, že zadná náprava je do zákruty vlečená za zvyškom vozu. Za zadnou nápravou nezriedka na veľkej páke je zavesený motor, ktorý svojou veľkou hmotnosťou pri prejazde zákruty pôsobí ako kyvadlo.

Pri automobiloch klasickej koncepcie naopak zadna náprava nie je zaťažená skoro vôbec. Odľahčená zadná náprava pred sebou tlačí viac zaťaženú prednu nápravu a ťažký zvyšok auta. Pôsobenie veľkých trakčných síl spojených s tlačením veľkej hmotnosti môže pri prejazde zákruty spôsobiť prešmyknutie kolies hnanej nápravy. Vychýlenie nápravy z kurzu spôsobia zotrvačné sily pôsobiace na zadnú časť automobilu.

Zriedka je možné dosiahnúť pretáčavý šmyk aj na vozidle s predným náhonom. Pretáčavý šmyk môže vzniknúť pri manévri eliminujúcom predchádzajúci nedotáčavý šmyk, prípadne pri prejazde zákruty so zatiahnutou ručnou brzdou (ak pôsobí na kolesá zadnej nápravy). Neočakávaný pretáčavý šmyk na vozidle bez hnanej zadnej nápravy je nebezpečný, pretože prakticky neexistuju možnosti, ako ho korigovať.

Správanie vozidla

upraviť

Pri pretáčavom šmyku predna časť vozidla pokračuje pri prejazde zákruty pôvodnou trajektóriou, avšak v prípade nezvládnuteho šmyku vozidlo začína zatáčať smerom dovnútra zákruty. Zadná časť vozidla však opúšťa stopu po dotyčnici v bode straty adhézie. Na rozdiel od nedotáčavého šmyku, kedy vozidlo pokračuje po priamke, začína pri pretáčavom šmyku vozidlo vykonávať rotáciu okolo vlastnej osi, čomu sa hovorí hodiny. Paradoxne pri veľmi silnej rotácii rovnako ako pri nedotáčavom šmyku vozidlo najčastejšie z cesty vyletí vonkajším okrajom zákruty.

Zvládnutie pretáčavého šmyku vyžaduje viac skúsenosti a obozretnejšiu prácu, ako zvládnutie nedotáčavého šmyku. Pre väčšinu vodičov je neprirodzené, že na základnu korekciu pretáčavého šmyku je nutné prudko točiť volantom na opačnú stranu, než je priebeh zákruty. Natočením kolies smerom von zo zákruty čiastočne eliminuje zmenu osi vozidla v dôsledku šmyku, čo umožňuje prednej náprave pokračovať po pôvodnej trajektórii. Následne je možné šmyk zadnej nápravy korigovať pridaním, alebo ubraním plynu. Pridanie plynu môže usmerniť zadnú časť vozidla pri šmyku v zákrute s veľkým polomerom, ale zlými adhéznými podmienkami (napr. na štrku alebo v snehu), naproti tomu ubranie plynu pomôže k získaniu adhézie pri šmyku v oblúkoch malých polomerov. Pretáčavý šmyk pri nehnanej zadnej náprave je prakticky nemožné zvládnuť, pretože vodič nemá prostriedky k ovplyvňovaniu adhéznych schopností zadnej nápravy, okrem prípadu, ak šmyk sám vyvolal zatiahnutím ručnej brzdy. Jediná možnosť je nasmerovaním kolies smerom von zo zákruty korigovať šmyk tak, aby nedošlo k hodinám, ak je na takýto manéver priestor.

Ak je reakcia na prvotný pretáčavý šmyk neprimeraná, po prudkom získani adhézie pri veľkom natočení vozidla voči osi vozovky môže okamžite vzniknúť ďalší pretáčavý šmyk, ktorý odhodí zadnú časť vozidla do opačnej strany. V závislosti od okolností môže byť následný šmyk komplikovanejší, ako predchádzajúci. V takom prípade obvykle dochádza k sérii zhoršujúcich sa pretáčavých šmykov striedajúcich strany, až nakoniec vozidlo zíjde z cesty a často dôjde k bočnému nárazu.

Nebezpečnosť pretáčavého šmyku je v zložitosti jeho zvládnutia, pretože plné pridanie plynu, ani plné ubranie plynu obvykle nie sú riešením vzniknuvšej situácie, ale je nutné opatrne pracovať s plynom a riadením automobilu.

Pozri aj

upraviť