Prodromus lepidopter Slovenska

Prodromus lepidopter Slovenska je jedna z najvýznamnejších prác z odboru entomológie - lepidopterológie Slovenska. Práca bola vydaná v roku 1964 v Bratislave, v nakladateľstve SAV. Autorom knihy je Karel Hrubý (1910 - 1962) a vyšla až po jeho smrti.

V tejto práci sa udáva zoznam všetkých v tom čase známych lokalít všetkých registrovaných druhov motýľov z územia Slovenska. V práci je uvedený zoznam literatúry (bibliografia), kde sú záznamy o motýlej faune Slovenska v dovtedajšej histórii jej výskumu, a ktoré mal autor k dispozícii. Je tu uvedený zoznam 2688 druhov motýľov, ktoré boli dovtedy z územia Slovenska známe. Autor tu uvádza ich všeobecnú charakteristiku, latinský názov druhu, rok opisu, meno autora, ktorý uvedený druh opísal, ako aj synonymá. Je tu uvedená doba výskytu larvy (húsenice) a imága a hlavné živné rastliny larvy daného druhu. V závere knihy je register autorov, rodov i druhov.

Práca má 962 strán, vyšla v náklade 1000 výtlačkov. Kniha má tri doplnky, ktoré vyšli v neskorších rokoch a boli nimi v tom čase aktualizované zoznamy lokalít výskytu druhov motýľov na území Slovenska.

Bibliografický odkaz upraviť