Produkt alebo produkcia alebo output je v ekonomickej teórii, národnom účtovníctve a ekonometrii súhrn výsledkov výrobnej činnosti, t. j. výrobkov a služieb vytvorených alebo poskytnutých určitou výrobnou alebo územnou jednotkou (najčastejšie štátu) za určitý časový úsek.

Uvádza sa buď bez odpočítania medzispotreby, t.j. podľa vyššie uvedenej definície (v ESA 95 sa to volá produkcia - angl. output), alebo po odpočítaní medzispotreby (v ESA 95 a literatúre sa to volá hrubá pridaná hodnota alebo po ďalších menších úpravách hrubý domáci produkt či hrubý národný dôchodok).

Zaužívaná značka je Q alebo (najmä po odpočítaní medzispotreby) Y.